تبیین مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس هستی شناسی استروالدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تبریز، ایران

چکیده

صنعت ورزش با داشتن قابلیت‌های فراوانی در برگزاری رویدادهای ورزشی بخصوص در زمینه لیگهای حرفهای، توان درآمدزایی بسیار بالایی دارد. لیگ برتر فوتبال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کسب و کارهای صنعت ورزش ایران می باشد. لذا پرداختن به این امر از موضوعاتی است که برای صنعت ورزش کشور بسیار لازم و ضروری است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران در دو بخش و با دو رویکرد کیفی و کمی انجام گرفت. بخش کیفی به ‌کمک نرم‌افزار مکس کیودا با روش پدیدارنگاری و با استفاده از مصاحبه‏‌های نیمه ساختاریافته از طریق تفسیر دیدگاه‏ها و برداشت‌های30 نفر از خبرگان که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، انجام شد. در این بخش، بوم کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر پایه هستی شناسی استروالدر به دست آمد. بخش کمی تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد و مشارکت 80 نفر از افراد مطلع به عنوان نمونه تحقیق که با روش غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند، انجام شد. تحلیل داده های این بخش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان داد بین شرکای کلیدی با ساختار هزینه ها و منابع کلیدی، منابع کلیدی با ارزش های پیشنهادی و کانال توزیع و بخش های مشتری با جریان درآمدی رابطه ی معنادار وجود ندارد. نتایج تحقیق حاضر، نقشه راهی برای آسیب شناسی ساختاری و تدوین استراتژی های جبرانی در راستای ایجاد ساختار یکپارچه و چارچوب ارتباطی جامع در تمام ابعاد بوم کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران می باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 17 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401