شناسایی عوامل استحکام‌بخش ازدواج در فرهنگ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز مشاوره ویژه ازدواج یاس

2 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 استاد گروه مشاوره دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه خوارزمی نهران، ایران،

4 دانشیارگروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

ازدواج به منزلة مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد تأکید بوده ونقش بنیادین در تشکیل خانواده سالم ایفا می‌کند وخانواده سالم نیز زیر بنای سلامت جامعه است و ملاک تعیین کننده خانواده سالم، ازدواج موفق است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل استحکام‌بخش ازدواج بادر نظر گرفتن فرهنگ ایرانی می باشد

این مطالعه از نوع آمیخته‌ بود و در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا و مرورمنابع وادبیات پژوهش های ده سال اخیر ودر بخش کمی داده های جمع آوری شده با استفاده از روش توصیفی وهمبستگی پیرسون وتحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار 24 AMOS تجزیه وتحلیل شدند. افراد گروه نمونه بادرنظرگرفتن معیار های ورودی و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

نتایج نشان داد که گویه‌های چک لیست عوامل استحکام‌بخش ازدواج که در بخش کیفی شناسایی شده بودند از توان قابل قبول برای سنجش عوامل زمینه ای همچون خانواده مبداء و مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وعوامل فردی همچون ویژگی های شخصیتی واخلاقی و اعتقادی وعوامل همسرگزینی شامل همسانی وتوافق نظر و کفایت عقلانی و عوامل زوجی شامل مسایل جنسی/زناشویی، مهارتهای ارتباطی ومسایل فرزندآوری و تربیت فرزند برخوردار بودند

شناخت بهتر عوامل استحکام‌بخش ازدواج می‌تواند طراز مناسبی از یک مدل ازدواج موفق ارایه ‌دهد. همچنین به مشاوران وروان شناسان ازدواج وخانواده کمک می کند تا بتوانند درعرصه کمک به جوانان در آستانه ازدواج و افزایش رفاه زوجین و کاهش آسیب های اجتماعی‌سودمندتر وحرفه‌ای‌ترعمل کنند.

کلیدواژه ها: پایداری ازدواج، عوامل استحکام بخش، فرهنگ ایرانی

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401