طراحی مدل ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران با رویکرد ISM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج ، ایران

2 گروه مدیریت ورزش، واحد ارسنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارسنجان ، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران با رویکرد ISM بود. پژوهش به روش آمیخته کمی و کیفی و در چارچوب تحقیقات توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، کلیه ورزشکاران و مربیان شاغل در لیگ های حرفه ای ایران بود که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 368 نفر انتخاب شدند و در بخش کیفی تعداد 12 نفر از خبرگان بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. جهت طراحی مدل از روش ISM استفاده شد. نتایج مبین شناسایی 19 عامل مؤثر بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی مربیان و ورزشکاران حرفه ای ایران بود و این عوامل در شش سطح قرار گرفتند. عوامل شفافیت در قوانین مالیاتی و انجام مکانیزه امور مالیاتی در سطح زیربنایی و عوامل تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اعلام شروع فعالیت اقتصادی توسط مودیان در سطح اول مدل قرار گرفتند. می توان گفت که تمرکز بر شفاف سازی قوانین مالیاتی و مدرنیزه کردن سیستم اخذ مالیات، ضمن تأثیر بر ایجاد عوامل سطوح بالاتر مدل و مؤثر در اخذ مالیات، موجب توسعه فرهنگ مالیاتی و اعلام به موقع شروع فعالیت و تسلیم اظهار نامه مالیاتی خواهد شد و پنهان سازی و فرار مالیاتی را کاهش خواهد داد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 03 اردیبهشت 1401