تحلیل راهبردی منابع انسانی رشته های اولویت دار ورزش استان فارس: با رویکرد آمایش سرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

4 دانشیارمدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایران (خوراسگان)، ایران، ایران

چکیده

هدف: از آنجا که شناخت تفاوت های منطقه ای و مطالعه ساختارها و عوامل موثر بر ورزش به منظور رسیدن به توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است، لذا هدف پژوهش حاضر تحلیل استراتژیک آمایش سرزمینی منابع انسانی ورزش استان فارس بود.

روش شناسی: جامعه‌ آماری پژوهش خبرگان ورزش استان فارس بودند. با استفاده از دو روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌ برفی تا رسیدن به اشباع نظری (50 نفر) نمونه گیری ادامه پیدا کرد. ابزار پژوهش، چک لیست محقق ساخته بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد وضعیت موجود منابع انسانی ورزشی را فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ارائة مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به دست آمده در محیط نرم افزار Arc – GIS تحلیل و بررسی شد.

یافته ها: نتیجه کلی مطالعات آمایش منابع انسانی ورزش استان فارس نشان داد، توزیع غیرمتوازنی از زیرساخت های انسان افزاری ورزشی در پهنه ورزش استان فارس وجود دارد.

نتیجه گیری: به طور کلی می توان اذعان نمود ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در فاکتورهای آمایشی، هم افزایی هر چه بهتر فعالیتهای ورزشی سازمانها می تواند به عنوان مهمترین استراتژی های بخش ورزش استان در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 03 اردیبهشت 1401