ارائه چارچوب نظری مبتنی بر تحلیل و برنامه ریزی توسعه مشارکت ورزشی اقشار خاص (مطالعه موردی جامعه جانبازان، معلولین، ناشنوایان و نابینایان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،ایران

2 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

4 استاد یار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاداسلامی واحد شاهرود،شاهرود،ایران

چکیده

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی بر تحلیل و برنامه ریزی توسعه مشارکت ورزشی جانبازان، معلولین، ناشنوایان و نابینایان (ج.م ،ن.ن) بود. روش تحقیق از نظر نوع کیفی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و به صورت مطالعه موردی (ورزش جانبازان و معلولین) می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه متخصص انسانی (22 نفر) و جامعه اسنادی و اطلاعاتی (41 نسخه) بود که به سه روش مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحیه و تکنیک دلفی انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه بود. روایی ابزارها براساس تعیین اعتبار منابع و افراد نظرخواهی شده، روایی سنجی محتوایی و صوری، چارچوب مصاحبه، محاسبه ضرایب توافق بین مصصحان کدگذاری مطلوب ارزیابی شد. هم چنین جهت تحلیل یافته ها از روش‌های کدگذاری و تحلیل سیستمی مفهومی استفاده شد.

نتایج یافته ها نشان داد چارچوب توسعه ورزش جانبازان و معلولین در سه سطح نقش‌ها، ساختار و عملکرد قابل تحلیل است. نقش های اصلی شامل فرد، خانواده، محیط، ورزش و مدیریت است. تحلیل راهبردی شامل محورهای تحلیل، چالش‌ها، راهکارها و تقسیم کار بین سازمانی بود. چالش‌ها و راهکارها در چهار بخش امکانات و خدمات، مدیریتی و اجرایی، ارتباطی و اطلاعاتی و آموزشی و فرهنگ سازی چارچوب بندی شدند.

براساس یافته ها می‌توان گفت چارچوب توسعه ورزش جانبازان و معلولین دارای ساختاری پیچیده است و با توجه به وجود چالش‌های فراوان، نقش های چندگانه و سطوح مختلف نیاز به اتخاذ هوشمندانه راهبردها و بکارگیری اثربخش راهکارها براساس یک تقسیم کار سازمانی دارد.

کلید واژها : الگوی توسعه، توسعه ورزش، ورزش همگانی، ورزش جانبازان ومعلولین.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 03 اردیبهشت 1401