آسیب‌شناسی سازمانی آیین‌نامه تأسیس فضاهای ورزشی (کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان) از دیدگاه خبرگان ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، مدرس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی سازمانی آیین‌نامه تأسیس فضاهای ورزشی (کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان) انجام گردید. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده‌بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 15 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختاریافته با مدیران ادارات ورزش و جوانان، باشگاه‌ها و اساتید دانشگاه، مقوله‌های اصلی استخراج گردید. نمونهگیری به‌صورت هدفمند تا حد اشباع نظری ادامه یافت. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ صوری و محتوایی، یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ به ﻣصاحبهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ شد و پس از مطالعه نظریه، نظرات آن‌ها اﻋﻤﺎل گردید. روش استفاده‌شده برای بررسی پایایی، روش پایایی بازآزمون بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار تحلیل کیفی مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علّی شامل عوامل برون سازمانی (اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی ـ قانونی) و عوامل درون سازمانی (انسانی، بازاریابی، راهبردی، تکنولوژی، اداری ـ مالی)، عوامل زمینه‌ای (درک اهداف سازمانی، ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی، رهبری سازمانی، سیستم پاداش دهی، سازوکارهای مفید و نگرش به تغییر)، عوامل مداخله گر (عوامل محیطی، سازمانی و مدیریتی)، راهبردها (تولید، بازاریابی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و دانش) و پیامدها (اقتصادی، خدماتی، اجتماعی، بازاریابی، مالی، انسانی، برند) بود. در نتیجه مدیران با توجه به اصلاح و بهبود برخی فرآیندها و شرایط می توانند روند تاسیس فضاهای ورزشی را در کشور بهبود بخشند و در اشتغالزایی متقاضیان حوزه ورزش نقش پررنگی را ایفا نمایند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 19 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 17 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 03 اردیبهشت 1401