طراحی مدل توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد قزوین

2 هیئت علمی دانشگاه ازاد قزوین

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده

هدف: امروزه فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرات فراوان، از حالت یک ورزش ساده تبدیل به یک تجارت مبدل شده است و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش: از نظر نوع، همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل: 46 نفر از مدیران عامل و اعضای هیئت رئیسه باشگاه ها و 237 نفر از کارشناسان اقتصادی فوتبال و 92 نفر از اساتید دانشگاه بودند که مجموعاً 375 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در تحقیق شرکت نمودند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و روایی پرسشنامه توسط (16 نفر) صاحب‌نظر تائید شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار PLS3 و SPSS24 استفاده ‌شده است. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ارتقای ساختاری، تأمین مالی و منابع باشگاه، رویکردهای توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، سیستم مدیریت استعداد، سیستم مدیریت مالی و عمکلرد ورزشی، بازار نقل و انتقالات، مدیریت راهبردی باشگاه دارای اثر معنادار بر متغیرها هستند. اما ساختار و مالکیت باشگاه، سیستم بازاریابی، مدیریت ذینفعان اثر معناداری بر متغیرهای پژوهش ندارند. نتیجه گیری: با استفاده از این نتایج می توان به تقویت و تمرکز بیشتر روی عوامل تاثیرگذار جهت توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت مالی باشگاه ها به خصوص برای باشگاه های فوتبال غیرخصوصی که منبع درآمدی مستقیمی ندارند استفاده گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401