شناسایی نقش باشگاه در شکل‌گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق شناسایی نقش باشگاه در شکل گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود که به شیوه کیفی در سالهای 97و 96انجام پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاههای حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و روسای هیئتهای فوتبال استانهای حاضردر لیگ برتر در فصول شانزدهم و هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران و همچنین سایر متخصصان فوتبال و علوم اجتماعی بودند که با توجه به رویکرد پژوهش با استفاده از روشهای نمونه گیری هدفمند تعداد 23 نفر به عنوان نمونه آماری جهت شرکت در جلسات مصاحبه انتخاب شدند. جهت شناسایی نقش باشگاه در شکل گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان فوتبال ایران از شیوه تجزیه و تحلیل مضمون استفاده شد.

نتایج نشان داد پنج مضمون فرایندها، منابع سازمان، جهتگیری سازمانی، فعالیتها و برنامه ها و ساختار سازمانی به عنوان مضامین فرعی و زیرمجموعه مقوله عوامل سازمانی در شکل گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران نقش داشته و عامل مدیریت و رهبری بعنوان دیگر مقوله اصلی در شکل گیری رفتارهای انحرافی شامل سه مضمون فرعی مهارتها، مدیریت منابع انسانی و کیفیت وظایف میباشد.

با توجه به یافته های حاصله؛ باشگاه به مثابه سازمان و مدیر و به عنوان رهبر و گرداننده اصلی سازمان در شکل‌گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان موثر بوده و با توجه به نقش مخرب رفتارهای انحرافی در عملکرد فردی و به‌تبع آن افت عملکرد تیمی، لازم و ضروری است نسبت به این دو عامل دقت نظر بیشتری شده تا ضمن شناسایی این رفتارها نسبت به راهبردهای پیشگیری و مقابله با آنها تصمیمگیری گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401