شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد سلامی ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، واحد آیت الله آملی،ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

3 دکتری مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

4 دکتری مدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران بود.

روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی (به روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و بررسی پیشینه های تحقیق انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران عامل و هیئت رئیسه باشگاه‌های ورزشی معتبر، مربیان، متخصصان ورزشی و خبرگان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مدیریت ورزشی و آشنا به بازاریابی ورزشی بودند که نمونه تحقیق به‌ صورت نظری تعیین و پس از انجام 12 مصاحبه، عوامل زمینه ای تاثیرگذار بر مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه‌های ورزشی ایران شناسایی شد. لازم به ذکر است که تحلیل داده‌ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است.

یافته‌ها: یافته های تحقیق حاکی از آنست که در نتیجه تحلیل راهبردی نظرات مشارکت‌کنندگان پژوهش، دستیابی به استقرار سیسم مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه‌های ورزشی ایران نیازمند بکارگیری راهبردهایی است که در 5 مقوله اصلی و 11زیر مقوله فرعی می باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: استقرار سیستم راهبردی مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت و وفاداری مشتریان به باشگاه‌های ورزشی تاثیر مثبتی داشته است. ایجاد حس و حال خوب برای صاحبان، سرمایه گذاران و مشتریان باشگاه‌های ورزشی، ایجاد ارتباطات نزدیک، تنگاتنگ و حقیقی با مشتریان ارتقای پیش فرض مشتریان از میزان و کیفیت خدمات دریافتی از باشگاه، ایجاد اعتماد و اطمینان کامل در مشتریان از جمله پیامدهای استقرار این سیستم در باشگاه‌های ورزشی است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401