طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی / دانشکده

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مدیریت خطر امری ضروری در حفظ ایمنی اماکن ورزشی و فراهم آوردن محیطی مناسب برای ورزش است. با توجه به اهمیت فعالیت ورزشکاران در محیطی ایمن، پیاده سازی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی، باید در اولویت قرار گیرد. از این رو هدف از انجام این تحقیق طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور بود. این تحقیق با رویکرد آمیخته(کیفی و کمی) انجام گرفت. به منظور شناسایی عوامل ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ومقالات مرتبط، زوایای اصلی مشخص شد. سپس با 10 نفر از متخصصین و اساتید در زمینه ورزش و توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و مدیران، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت. عوامل در4 مقوله و 8 مفهوم و 91 نشان، طبقه بندی شدند. سپس اولویت بندی عوامل با استفاده از تکنیک ANP صورت گرفت. همبستگی میان متغیرها، تأیید شد و در نهایت مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی ارائه شد. یافته های تحقیق نشان دادند که اجرای مدل مدیریت خطر اماکن ورزشی کشور، مهم و ضروری است و پیشنهاد می شود که مسئولان و مدیران به منظور اجرای برنامه ی مدیریت خطر، از مدل ارائه شده بهره ببرند تا محیطی ایمن برای فعالیت ورزشکاران فراهم شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401