تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه آموزشی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علومورزشی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 گروه آموزشی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علومورزشی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی می‏باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع بنیادی؛ روش انجام آن ترکیبی(کیفی و کمی) و از نوع (اکتشافی و توصیفی- پیماشی) که روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای- میدانی است. جامعه آماری این مطالعه شامل دو بخش است: از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق داده‌های تحقیق جمع‌آوری شد. با 15نفر از خبرگان در صنعت کالاهای ورزشی مصاحبه به عمل آمد و طی آن مهم‌ترین شاخص‌های موثر در الگوی استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند استخراج گردید. بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد کلاسیک گلیزر و استرواسی داده‌ها مورد کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. در بخش دوم پژوهش پرسشنامه در بین 384 نفراز مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی توزیع گردید و برای تعیین میزان اهمیت نسبی متغیرهای مدل و تحلیل نتایج از روش تحلیل اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها با نرم افزار SPSS , SMARTPLS3 نشان داد که استراتژی‌های بازاریابی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی تاثیرگذار است،.مقدار آماره t مربوط به مسیرها از 96/1 بزرگتر است و می‏توان گفت که مسیر مربوطه در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می‏باشد. بنابراین استراتژی بازاریابی بر تبلیغات ویروسی با مقدار آماره t (7.63)، تبلیغات ویروسی بر وفاداری برند با مقدار آماره t (8.75)، استراتژی بازاریابی بر وفاداری برند با مقدار آماره t(15.50) تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model of marketing strategies on brand loyalty among consumers of Iranian sports goods with the mediating role of viral advertising

نویسندگان [English]

 • yagoub badri azarin 1
 • fatemeh abdavi 2
 • Mahrokh Dehghani 3
 • ayoub behtaj 4
1 department of sport management, faculty of physical education and sport, tabriz university, tabriz, iran
2 department of sport management, faculty of physical education and sport, tabriz university, tabriz, iran
3 department of motor behavior, Faculty of Educational Sciences and Psychology
4 department of sport management, faculty of physical education and sport, tabriz university, tabriz, iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to develop a model of marketing strategies on brand loyalty among consumers of Iranian sports goods with the mediating role of viral advertising. The present study is based on purpose, of a fundamental type; The method of doing it is combined (qualitative and quantitative) and of the type (exploratory and descriptive-survey) which is the method of data collection in the form of library-field. The statistical population of this study consists of two parts: through research snowball sampling method and based on in-depth interviews, research data were collected. Fifteen experts in the sporting goods industry were interviewed and the most important indicators in the model of marketing strategies on brand loyalty were extracted. In the second part of the study, a questionnaire was distributed among 384 consumers of sports goods and to determine the relative importance of model variables and analyze the results, exploratory and confirmatory analysis methods were used. The results of data analysis showed that marketing strategies with the mediating role of viral advertising affect brand loyalty among consumers of Iranian sports goods. The value of t-statistic related to the paths is greater than 1.96 and it can be said that the relevant path is significant at the 95% confidence level. Thus, marketing strategy on viral advertising with a value of t (7.63), viral advertising on brand loyalty with a value of t (8.75), marketing strategy on brand loyalty with a value of t (15.50).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing Strategy
 • Brand
 • Sporting Goods
 • Loyalty
 • Viral Advertising

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 05 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401