الگوی ساختاری توسعه انجمن های ورزش‌های رزمی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

چکیده

تحقیق پیش رو با هدف کلی تدوین مدل توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان ورزش های رزمی و ورزشکاران رشته های رزمی بود (500=N). ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول و نمودارهای آماری از شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی (جهت تعیین و تدوین عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران)، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون رتبه-بندی فریدمن و در نهایت تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه 23 استفاده شد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که 13 عامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش رزمی در ایران شامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی و بازاریابی، نیروی انسانی، توسعه اماکن ورزشی، استعدادیابی و ورزش پایه، توسعه قهرمانی، تجهیزات و تکنولوژیکی، عوامل حقوقی، توسعه همگانی، توسعه سیاسی، تبلیغات و رسانه و دانش افزایی وجود دارد. همچنین، مدل توسعه انجمن های ورزش رزمی در کشور از برازش مناسبی برخوردار بود و می تواند مورد استفاده مدیران این انجمن ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 29 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 03 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401