کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ایوان کی

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

5 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بود. روش پژوهش کیفی و از نوع گرندد تئوری بود. گردآوری داده‌ها، از طریق مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب‌نظران سه حوزه علمی، اجرایی و ورزشی که شامل، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه کارآفرینی(شامل کارآفرینان برتر ورزشی،اساتید این حوزه)،اعضای هیأت علمی نخبه و صاحب‌نظر دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و روسا و مدیران سازمان های ورزشی(وزارت ورزش و جوانان،فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک)تشکیل می‌دادند.نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری هدفمند و به صورت گلوله‌برفی انتخاب شدند و مصاحبه با صاحب‌نظران تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (نوزده مصاحبه). یافته‌های مربوط به عوامل زمینه‌ای بیانگر چهار مقولۀ فرعی؛ زیرساخت ها،سازمان های مرتبط،فرهنگ کارآفرینی و سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش عالی برای اشتعالزایی بود که در دو مفهوم کلی عوامل سازمانی و ساختاری و فرهنگ و تفکر کارآفرینی دسته‌بندی شدند. همچنین یافته‌های عوامل مداخله‌گر نیز در دو مفهوم کلی عوامل کلان قانونی،سیاسی و اقتصادی و تمرکز بر توسعه راهبردهای کارآفرینی و مهارت آموزی دانشجویان که شامل پنج مقولۀ فرعی؛ تولید قانون،تسهیلات حمایتی،عوامل سیاسی و اقتصادی، بسط و توسعه دانش کارآفرینی و مهندسی ساختار بود طبقه‌بندی شدند. بطور کلی شناخت این عوامل می‌تواند دانشگاه ها، اساتید و نظام آموزشی تربیت بدنی را در جهت توسعه کارآفرینی یاری رساند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401