تحلیل روابط ابعاد و شاخص‌های بازاریابی تحت وب؛ باشگاههای فوتبال ایران و اسپانیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشکده تربیت بدنی- دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان- اصفهان- ایران

2 مدیریت ورزشی-دانشکده علوم ورزشی-دانشگاه آزاداسلامی-اصفهان-ایران

3 دانشیارمدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایران (خوراسگان)، ایران، ایران

چکیده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی بازاریابی تحت وب، ابعاد و شاخص‌ها؛ مقایسه باشگاههای فوتبال ایران و اسپانیا در بازار هدف است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه خبره بود. در پس از انجام دلفی فازی و غربالگری شاخص‌ها، از تحلیل MICMAC برای شناسایی روابط شاخص‌ها استفاده شد. این جدول درجه مطلوبیت و بهینه شدگی دو ماتریس اثرات مستقیم و ماتریس بالقوه مستقیم را نشان میدهد. درجه مطلوبیت ماتریس اثرات بهینه‌شدگی 100 درصد برخوردار بوده که حاکی از روایی بالای پرسشنامه و پاسخ‌های مربوط به آن است. در این ادامه انواع روابط و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و همچنین رتبه و میزان کسب شده متغیرها که توسط نرم افزار MICMAC سنجیده شده است را بیان می دارد. بر اساس نتایج بدست آمده از نقشه اثرات مستقیم تعدادی از شاخصها از جمله C11, C10 , … در ماتریس مستقل جای گرفت. این بدان معناست که این متغیر دارای وابستگی کم و هدایت بالا می باشند. C12, C27و ... در ماتریس رابط جای گرفتند. این یعنی این عوامل از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردار هستند. C28 , و... در ماتریس خودمختار جای گرفتند. C23 و ... نیز در ماتریس وابسته قرار گرفت. که نشان داد این شاخصها دارای وابستگی قوی و هدایت ضعیف هستند این متغیرها اصولا تاثیرپذیری بالا و تاثیرگذاری کمی روی سیستم دارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401