تاثیر چابکی سازمانی بر مولفه‌های توانمندساز ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از طریق توانمندسازی روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر مولفه‌های توانمندساز ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از طریق توانمندسازی روان‌شناختی بود. روش تحقیق پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل می‌دادند که با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، نمونه آماری این پژوهش به‌صورت کل شمار (200 نفر) انتخاب شد. برای تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها و روابط بین متغیرها از نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که چابکی سازمانی به ترتیب اثر معنی‌داری بر توانمندسازی روان‌شناختی (61/0 =بار عاملی، 82/8 = t-value) و توانمندسازهای سازمانی (43/0 = بار عاملی، 59/2 = t-value) دارد. هم‌چنین توانمندسازی روان‌شناختی اثر معنی‌داری بر توانمندسازهای سازمانی (75/0 =بار عاملی، 38/13 t-value =) دارد. بر اساس یافته های پژوهش، مدیران سازمان‌های ورزشی بایستی تلاش نمایند تا زمینه‌ توسعه‌ مستمر دانش و قابلیت‌های کارکنان و مشارکت کارکنان در امور سازمان را فراهم آورند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401