تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکنری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 گروه دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

پژوهش حاضر درصدد تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. از این منظر داده های پژوهش با استفاده از رهیافت پژوهش کیفی و از نوع مطالعه دلفی، با تشکیل پنل13 نفره دلفی از خبرگان و صاحب نظران حوزه ورزش فوتبال و در سطح دانشگاهی و اجرایی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی انتخاب شده بودند؛ از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته یا نیمه استاندارد (در راند اول دلفی) و پرسشنامه بسته( در راندهای دوم تا چهارم دلفی)؛ گردآوری گردید. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین در راند اول دلفی و نیز ضریب هماهنگی کندال(W) برای دست یابی به اتفاق نظر و اجماع نهایی خبرگان نسبت به ترتیب اهمیت علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در راندهای بعدی استفاده شده است. جهت اعتبار سنجی یافته های کیفی از روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و برای پایایی سنجی ابزار از روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است. نتایج پژوهش در چهار راند دلفی نشان داده است که علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران متشکل از علل: ساختاری(کلان) با 10 متغیر، سازمانی(میانه) با 9 متغیر و کنشی(خرد) با 1 متغیر بوده است. لذا تدوین سند راهبردی، توجه به خصوصی سازی ،ایجاد مکانیسم های نظارتی، توجه به حرفه ای گرایی، توانمندسازی نیروی انسانی، اعمال مدیریت دانش و مشارکتی ،توجه به مسائل حقوقی و قانونی و...حائز اهمیت می باشد

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401