ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 استادیار دانشگاه پیام نور، البرز، ایران

چکیده

شواهد و قرائن موجود در ایران نشان می‌دهد مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد. در این بین سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یکی از کاملترین و مؤثرترین سیستم‌های مدیریتی است که می‌تواند به مرتفع ساختن این چالش کمک کند. براین مبنا تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و به صورت میدانی- کتابخانه‌ای اجرا شده است. محدوده زمانی این تحقیق سال 1399 و محدوده مکانی آن اماکن ورزشی مجموعه ورزشی آزادی تهران می‌باشد که به دو دسته اماکن تحت مدیریت مجموعه و اماکن تحت مدیریت فدراسیون‌های ورزشی طبقه‌بندی می‌شود. در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مذکور از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد میزان کارایی نسبی DMU1(اماکن تحت مدیریت مجموعه) برابر با 44/0 و میزان کارایی نسبی DMU2 (اماکن تحت نظارت فدارسیون‌های ورزشی) برابر با 0/1 می‌باشد، که نشان می‌دهد واحد تصمیم‌گیری DMU2 نسبت به واحد تصمیم‌گیری DMU1 کارایی نسبی بهتری دارد. شاید به این دلیل که دایره نظارت اماکن تحت اختیار فدارسیون‌های ورزشی بیشتر است و بودجه خود را به طور مستقیم از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دریافت می‌کنند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 29 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401