جنسیت و آرزوها: انواع و اولویت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت، اولویت‌بندی و مقایسه آرزوها در بین پسران و دختران جوانان شهر یزد انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری تحقیق، جوانان 35-18 ساله شهر یزد بودند که حجم نمونه مبتنی بر فرمول کوکران، 246 نفر تعیین و نمونه‌ها با توجه به شرایط خاص کرونایی، به پرسشنامه که در قالب لینک اینترنتی در اختیارشان قرارداده شد، پاسخ دادند. در بین آرزوهای درونی (رشد شخصی، ارتباط صمیمانه و متعهدانه با دیگران، همکاری اجتماعی و حفظ سلامتی بدن)، برای مردان و زنان، حفظ سلامتی در رتبه اول و همکاری اجتماعی در رتبه آخر اهمیت قرار داشت، در بین آرزوهای بیرونی (ثروت، شهرت و زیبایی)، برای مردان و زنان، ثروت در رتبه اول و شهرت در رتبه آخر اهمیت قرار داشت. در مورد احساس دستیابی به آرزوهای درونی، حفظ سلامتی برای مردان و ارتباط با دیگران برای زنان در رتبه اول و ارتباط با دیگران برای مردان، و همکاری اجتماعی برای زنان در رتبه آخر قرار داشت، همچنین در بین آرزوهای بیرونی، برای مردان و زنان ظاهر در رتبه اول و شهرت در رتبه آخر قرار داشت. نتایج بیانگر این بود که بین آرزوهای درونی، برای مردان رشد شخصی و برای زنان ارتباط با دیگران در رتبه اول و برای مردان، همکاری اجتماعی و برای زنان، حفظ سلامتی در رتبه آخر امید به تحقق برای جوانان قرار داشت، همچنین بین آرزوهای بیرونی، ثروت در رتبه اول و شهرت در رتبه آخر امید به تحقق برای جوانان قرار داشت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401