بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان با تأکید بر عامل فساد ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد خلخال

2 دانشیار گروه مطالعات خانواده و زنان دانشگاه شهید مدنی

3 دکتری جامعه شناسی، استادیار گروه جامعه شناسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

چکیده

بیگانگی اجتماعی با تأثیری که بر مشارکت مدنی، اعتماد و نشاط اجتماعی داشته، همواره محل پرسش جامعه‌شناسان بوده است. این پژوهش بر پایه نظریه گیدنز، بوردیو و روثستاین با هدف مطالعه بیگانگی اجتماعی جوانان و نقش فساد ادراک شده در آن با روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری شامل جوانان 29-14ساله استان اردبیل می‌باشد که با شیوه نمونه‌گیری طبقه ای متناسب با حجم و با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر حجم نمونه انتخاب شد. روایی و پایایی سازه-های پرسشنامه با استفاده ازنرم افزار PLS محاسبه شد که براساس مقدارAVE، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ، پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. نتایج یافته‌ها نشان داد؛ سطح بیگانگی اجتماعی و فساد ادراک شده در بین جوانان استان اردبیل پایین‌تر از متوسط بوده و تأثیر فساد ادراک شده بر بیگانگی اجتماعی معنادار است. همچنین تأثیر فساد ادراک شده با مداخله متغیرهای سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی و با کنترل متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیّت، تأهل و محل سکونت) در بیگانگی اجتماعی جوانان معنادار می باشد. شاخص‌های برازش مدل معادلات ساختاری نشان داد بین داده‌های تجربی با مدل مفهومی پژوهش همخوانی بالایی وجود دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401