نشان دادن مدل جامعه شناختی سرمایه اجتماعی میان نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی ورزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی ورزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

4 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

5 استاد یار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

چکیده

چکیده

سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های توسعه و پیشرفت مورد توجه عالمان اجتماعی است و در کیفیت تعاملات اجتماعی نقش بسزایی دارد. هدف از انجام این پژوهش دست یابی به مدل جامعه شناختی سرمایه فرهنگی نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی می باشد. رویکرد پژوهش کیفی و روش به کارگرفته شده در این پژوهش روش دلفی می باشد؛ براین اساس با 10 نفر از متخصصان و نخبگان ورزشی به میزان 500 دقیقه مصاحبه انجام شده است و براساس این مصاحبه ها، یافته ها در 5 دسته مقوله جامعه شناختی سرمایه اجتماعی نخبگان ورزشی در تعامل ا بستر اجتماعی شناسایی شدند؛ دسته "تعاملات اجتماعی"، شامل شاخص های شبکه تعاملات و روابط اجتماعی دارای بیشترین نمره و میانگین هستند و پس از آن به ترتیب دسته های "سرمایه های اجتماعی"، "منابع انسانی" و "ظرفیت ها" در بستر اجتماعی بر سرمایه اجتماعی نخبگان ورزشی از سوی متخصصان و نخبگان ورزشی حائز اهمیت شناخته شده اند. در آخرین ردیف اهمیت نیز دسته "منابع مادی" قرار دارد.

بر این اساس دو شاخص "آموزش به عنوان حامی ورزش" با میانگین 4.9 در بالاترین حد اثرگذاری و "اساتید و دست اندرکاران امر ورزش "، " کارگروهی" و " همدلی" و "وجدان کاری" با نمره میانگین مشترک 4.8 از بیشترین میزان تاثیر برخوردار می باشند. هم چنین کمترین میزان تاثیر و تعامل مربوط به شاخص"حمایت دولت" با میانگین اثرگذاری 3.8 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a sociological model of social capital among sport elites interacting with social contexts

نویسندگان [English]

 • raheleh bahiraee 1
 • bahram ghadimi 2
 • amir massod amir mazaheri 3
 • ali Baseri 4
 • mohammad mahdi mazaheri tehrani 5
1 Department of Sports Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sports Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Head of Sociology Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Professor Yar Department of Management, School of Management and Economics, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:

Social capital is one of the indicators of the development and progress of social scientists and plays a major role in the quality of social interactions. The purpose of this study was to obtain a sociological model of cultural capital of sport elites interacting with social context. The qualitative research approach and the method used in this study is Delphi method. Accordingly, we interviewed 10 experts and sports elite for 500 minutes and based on these interviews, findings were identified in five sociological categories of social capital of sport elites in social context interaction. The category "social interactions", including the indicators of network interactions and social relationships, has the highest score and average. And thereafter, the categories of "social capital", "human resources" and "capacity" in the social context have become increasingly important to the social capital of the sporting elite by sporting professionals and elites. The category of "material resources" is also of last importance.

Accordingly, the two indicators of "training as a supporter of sport" with an average of 4.9 have the highest effect And "professors and practitioners of the sport," "teamwork" and "empathy" and "work ethic" with an average score of 4.8 have the greatest impact. Also, the lowest impact and interaction belongs to the "State Support" index with an average impact of 3.8.

Key words: Social context, Sport Elites, Social capital , Sociological model .

کلیدواژه‌ها [English]

 • sociological model
 • Social Capital
 • sports elites
 • social context

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401