نشان دادن مدل جامعه شناختی سرمایه اجتماعی میان نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی ورزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی ورزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

4 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

5 استاد یار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

چکیده

چکیده

سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های توسعه و پیشرفت مورد توجه عالمان اجتماعی است و در کیفیت تعاملات اجتماعی نقش بسزایی دارد. هدف از انجام این پژوهش دست یابی به مدل جامعه شناختی سرمایه فرهنگی نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی می باشد. رویکرد پژوهش کیفی و روش به کارگرفته شده در این پژوهش روش دلفی می باشد؛ براین اساس با 10 نفر از متخصصان و نخبگان ورزشی به میزان 500 دقیقه مصاحبه انجام شده است و براساس این مصاحبه ها، یافته ها در 5 دسته مقوله جامعه شناختی سرمایه اجتماعی نخبگان ورزشی در تعامل ا بستر اجتماعی شناسایی شدند؛ دسته "تعاملات اجتماعی"، شامل شاخص های شبکه تعاملات و روابط اجتماعی دارای بیشترین نمره و میانگین هستند و پس از آن به ترتیب دسته های "سرمایه های اجتماعی"، "منابع انسانی" و "ظرفیت ها" در بستر اجتماعی بر سرمایه اجتماعی نخبگان ورزشی از سوی متخصصان و نخبگان ورزشی حائز اهمیت شناخته شده اند. در آخرین ردیف اهمیت نیز دسته "منابع مادی" قرار دارد.

بر این اساس دو شاخص "آموزش به عنوان حامی ورزش" با میانگین 4.9 در بالاترین حد اثرگذاری و "اساتید و دست اندرکاران امر ورزش "، " کارگروهی" و " همدلی" و "وجدان کاری" با نمره میانگین مشترک 4.8 از بیشترین میزان تاثیر برخوردار می باشند. هم چنین کمترین میزان تاثیر و تعامل مربوط به شاخص"حمایت دولت" با میانگین اثرگذاری 3.8 است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401