شناسایی موانع توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود. فرآیند پژوهش شامل دو مرحله بود، مرحله اول پژوهش شامل: تحقیق کیفی از نوع پدیدار شناسی (با استفاده از ابزار مصاحبه با اساتید دانشگاه و نخبگان، مطالعه مقالات، کتب، اسناد و مدارک)، مرحله دوم پژوهش شامل: تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی (با استفاده از روش دلفی و AHP). جامعه آماری در بخش کیفی کلیه مدیران و متخصصان صاحب‌نظر در ارتباط با موضوع دیپلماسی ورزشی بودند و از آنجایی که در روش‌های کیفی، تعداد نمونه‌ها از قبل تعیین نمی‌شود در نتیجه تا جایی که نسبت به موضوع تحقیق اشباع نظری حاصل شد مصاحبه ادامه یافت، بنابراین در این مرحله از دو روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد که بی‌توجهی وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه نسبت به مسائل بین‌المللی ورزشی، ایرادهای اساسی در اساسنامه فدراسیون‌ها، موانع ایدئولوژیکی و تعارضات برخی ارزش‌های ج.ا.ا با قواعد و هنجارهای حاکم بر ورزش جهان، نبود نیروی انسانی متخصص و تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده در امور بین‌المللی ورزش از مهم‌ترین موانع پیش‌روی توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. پیشنهاد می‌شود می‌توان با همکاری دوطرفه بین وزارت ورزش و وزارت امورخارجه از پتانسیل وزارتخانه‌های ذی‌ربط و حتی سفارتخانه‌هایی که در کشورهای محل سازمان‌های بین‌المللی ورزشی قرار دارند (مانند سوییس که مقر فیفا می‌باشد)، در حوزه دیپلماسی ورزشی برای رسیدن به اهداف بین‎المللی استفاده کرد

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401