شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال به روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل کیفی پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه توسعه ورزش قهرمانی به ویژه ورزش هندبال بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب با روش هفت مرحله‌ای ساندلووسکی و باراسو (۲۰۰۷) بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط به تعداد 465 منبع بود که ابتدا تعداد 65 منبع بر اساس عنوان انتخاب شد. سپس 43 منبع بر اساس چکیده گزینش شد و در نهایت 34 منبع بر اساس محتوا به عنوان منابع مرتبط، به روش کدگذاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج فراترکیب، عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال را در دو محیط؛ درونی (سطح خرد و میانی) و بیرونی (سطح کلان) و در چهار مقوله اصلی؛ عوامل فردی (5 بعد و 24 کد)، عوامل انسانی- مدیریتی (6 بعد و 40 کد)، عوامل مالی- زیرساختی (4 بعد و 46 کد) و عوامل اجتماعی- فرهنگی (6 بعد و 37 کد) طبقه‌بندی نمود. عوامل و مولفه‌های به‌دست آمده از این تحقیق راهنمای خوبی جهت سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری و اتخاذ راهبردهای مناسب توسعه هندبال کشور می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401