تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی در بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین

3 مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

بانوان در سال های اخیر به دنبال خوداشتغالی و فرآیندهای کارآفرینی در ورزش روی آورده اند. از این رو هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی بانوان در کشور بود. این تحقیق از نظر هدف کابردی بود که به شیوه آمیخته انجام شد. ابتدا برای شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی بانوان، به مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان پرداخته شد. پس از ساخت پرسشنامه با استفاده از عوامل شناسایی شده و تائید روایی صوری و محتوایی در بین جامعه آماری توزیع گردید. جامعه آماری شامل کلیه بانوان کارآفرین ورزشی کشور و صاحب کسب و کارهای ورزشی بود که به روش نمونه گیری در دسترس که به صورت الکترونیکی توزیع شد. در مجموع 273 پرسشنامه بازگردانده شد. از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مولفه ها و گویه ها و از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری برای ارزیابی تحلیل عاملی مدل مفهومی تحقیق استفاده شد. در مجموع 4 عامل پیش برنده در قالب 23 گویه (عوامل پشتیبانی، اجتماعی، فردی و فنآورانه) و 6 عامل بازدارنده در قالب 31 گویه (عوامل فرهنگی، روحیه کارآفرینی، حمایتی آموزشی، مالی اقتصادی، سیاسی قانونی و ساختاری) شناسایی شد و مدل مفهومی تحقیق تائید شد. نتیجه گیری شد برای بهبود وتوسعه کارآفرینی ورزشی بانوان در کشور، توجه به عواملی که رسیدن به مسیر را بهبود می بخشند در اولویت اول و عواملی که مسیر رسیدن به بهبود را کند می کنند در اولویت بعدی قرار بگیرند و پیشنهاداتی برای برون رفت از این آسیب ها بیان شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401