طراحی مدل توسعه کسب و کارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین - ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 m jlh;

4 ksn;dxl

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه کسب و کارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی مبنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران ورزشی (باشگاه‌ها، هیئت‌ها، فدراسیون‌ها و ...)، مربیان و ورزشکاران فعال در عرصه خدمات ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی) و جامعه اطلاعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت غیراحتمالی هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب گردید (16 نفر و 26 سند). روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی‌سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا (801/0)). برای تحلیل داده‌ها از رویکرد سیستماتیک در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نهایتا 18 مقوله اصلی (آموزشی، نوآوری، مشارکت در فضای مجازی، شبکه ذینفعان، تولید محتوا، آگاهی مردم از خدمات ورزش مجازی، توسعه کسب و کار مجازی خدمات ورزشی، بودجه، نظام مالیاتی، اقتصادی، اطلاعاتی، بازارگرایی، خدمات پس از فروش، نوآوری و خلاقیت، نگرشی، فرهنگی، تجاری‌سازی و برندسازی) و 23 مفهوم استخراج شد. مقوله توسعه کسب و کار مجازی ورزشی در ارائه خدمات ورزشی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و دارای جنبه‌های مختلفی می‌باشد. همچنین با استفاده از این مدل، می‌توان انتظار توسعه کسب و کار مجازی ورزشی در خدمات ورزشی را داشت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 10 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401