نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1399) بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری مطالعه، هواداران تمام باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال فصل 99 ایران هستند. بدین منظور و برای انتخاب نمونۀ آماری، با توجه به تعداد هواداران تیم‌های لیگ برتر ایران، روش نمونه‌گیری تناسبی بود. در این تحقیق از پرسشنامه‌های کیفیت رابطه کیم و همکاران ‏(2011) و مقیاس رفتارهای مصرف ورزش کیم و همکاران ‏(2011) استفاد شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها به ترتیب 88/0 و 76/0 به دست آمد که حاکی از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه‌ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart Pls نسخۀ 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت رابطه بر رفتار مصرف ورزش هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تاثیر مثبت معناداری دارد. در نهایت، مدل تحقیق نیز از برازش قوی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Testing the Model of Sports Consumption Behavior with emphasize on Relationship Quality (Case study: Iranian Football Premier League Fans in the 2020 Season)

نویسندگان [English]

  • Hosein Saleh
  • Farshad Tojjari
  • hamid sajjadi hezave

Department of Sport Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The overall purpose of this study was to investigate the effect of relationship quality on sports consumption behavior (Case study: Iranian Football Premier League fans in the 1399 season). The present study is a descriptive correlational study based on structural equation modeling and is considered as an applied research in terms of purpose. The statistical population of the study is the fans of all the clubs present in the Iranian Football Premier League Season 99. For this purpose and to select a statistical sample, according to the number of fans of Iranian Premier League teams, the sampling method was proportional. In this study, Kim et al.'s (2011) relationship quality questionnaire and Kim et al.'s (2011) exercise consumption behavioral questionnaire were used. Cronbach's alpha of the questionnaires was 0.88 and 0.76, respectively, indicating that the reliability of the questionnaires was desirable. Structural equation modeling with partial least squares approach and Smart Pls version 3 software were used to analyze the data. The results showed that the quality of the relationship has a significant positive effect on the sports consumption behavior of Iranian Premier League fans. Finally, the research model also had a strong fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relationship quality
  • sports consumption behavior
  • Iranian Football Premier League fans