آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1399)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1399) بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری مطالعه، هواداران تمام باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال فصل 99 ایران هستند. بدین منظور و برای انتخاب نمونۀ آماری، با توجه به تعداد هواداران تیم‌های لیگ برتر ایران، روش نمونه‌گیری تناسبی بود. در این تحقیق از پرسشنامه‌های کیفیت رابطه کیم و همکاران ‏(2011) و مقیاس رفتارهای مصرف ورزش کیم و همکاران ‏(2011) استفاد شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها به ترتیب 88/0 و 76/0 به دست آمد که حاکی از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه‌ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart Pls نسخۀ 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت رابطه بر رفتار مصرف ورزش هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تاثیر مثبت معناداری دارد. در نهایت، مدل تحقیق نیز از برازش قوی برخوردار بود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401