تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد بروجرد

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

مدیریت با برنامه‌ریزی سیستماتیک نیروی انسانی می‌تواند هزینه‌های نیروی کار را کنترل کرده و بر مازاد و کمبود نیروی انسانی غلبه کند. معمولا این کار با تعدیل نیروی انسانی انجام می‌گیرد. هدف این تحقیق تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش بود. روش تحقیق حاضر کیفی بوده و با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه خبرگان مدیریت ورزش در بخش علمی و تجربی تشکیل می‌دادند. نمونه‌‌‌گیری به روش هدفمند و گلوله‌برفی انجام شد. محقق بعد از 15 مصاحبه به اشباع اطلاعاتی رسید با این حال مصاحبه‌ها تا 18 مورد ادامه پیدا کرد. کدگزاری اطلاعات توسط نرم افزار مکس کیودا 2020 انجام شد. با توجه به نتایج، تحولات سریع و پیشرفت تکنولوژی و عوامل سازمانی به عنوان مهمترین شرایط علی، هزینه‌های اقتصادی و فشار از سازمان های بالادستی به عنوان مهمترین عوامل مداخله گر، وجود نقشه راه و برنامه به عنوان مهمترین شرط زمینه‌ای، تدوین الگوی راهبردی تعدیل نیروی انسانی و ارزیابی منظم و مستمر نیروی انسانی به عنوان مهمترین راهبردها و افزایش بهره‌وری سازمان به عنوان مهمترین پیامد شناسایی شدند. تعدیل نیروی انسانی در سازمان‌های ورزشی مستلزم داشتن برنامه و نقشه‌راه است و بدون این مهم، هر اقدامی ممکن است سازمان در کوتاه مدت و بلند مدت با مشکلات جدی روبه‌رو کند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 27 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401