تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد بروجرد

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

مدیریت با برنامه‌ریزی سیستماتیک نیروی انسانی می‌تواند هزینه‌های نیروی کار را کنترل کرده و بر مازاد و کمبود نیروی انسانی غلبه کند. معمولا این کار با تعدیل نیروی انسانی انجام می‌گیرد. هدف این تحقیق تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش بود. روش تحقیق حاضر کیفی بوده و با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه خبرگان مدیریت ورزش در بخش علمی و تجربی تشکیل می‌دادند. نمونه‌‌‌گیری به روش هدفمند و گلوله‌برفی انجام شد. محقق بعد از 15 مصاحبه به اشباع اطلاعاتی رسید با این حال مصاحبه‌ها تا 18 مورد ادامه پیدا کرد. کدگزاری اطلاعات توسط نرم افزار مکس کیودا 2020 انجام شد. با توجه به نتایج، تحولات سریع و پیشرفت تکنولوژی و عوامل سازمانی به عنوان مهمترین شرایط علی، هزینه‌های اقتصادی و فشار از سازمان های بالادستی به عنوان مهمترین عوامل مداخله گر، وجود نقشه راه و برنامه به عنوان مهمترین شرط زمینه‌ای، تدوین الگوی راهبردی تعدیل نیروی انسانی و ارزیابی منظم و مستمر نیروی انسانی به عنوان مهمترین راهبردها و افزایش بهره‌وری سازمان به عنوان مهمترین پیامد شناسایی شدند. تعدیل نیروی انسانی در سازمان‌های ورزشی مستلزم داشتن برنامه و نقشه‌راه است و بدون این مهم، هر اقدامی ممکن است سازمان در کوتاه مدت و بلند مدت با مشکلات جدی روبه‌رو کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a qualitative model of manpower adjustment in sports

نویسندگان [English]

 • Sara Eftekharzadeh 1
 • Sara Keshkar 2
 • Reza Sabounchi 3
1 Azad university of Boroujerd
2 Ph.d Sport Management, Sport Sciences, Allameh Tabataba i, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Sports Management, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

Management with systematic manpower planning can control labor costs and overcome the manpower surplus and shortage. This is usually done by adjusting the workforce. The purpose of this study was to develop a qualitative model of manpower adjustment in sports. The method of the present research is qualitative and was performed using the data theory of the foundation with the approach of Strauss and Corbin. The statistical population of the study consisted of all sports management experts in the scientific and experimental sections. Sampling was performed by targeted method and snowball. The researcher reached information saturation after 15 interviews, however, the interviews continued up to 18 cases. Data encoding was done by Max Kyoda 2020 software. According to the results, rapid developments and advances in technology and organizational factors as the most important causal conditions, economic costs and pressure from upstream organizations as the most important intervening factors, the existence of roadmaps and programs as the most important underlying conditions, developing a strategic model of force adjustment Humanity and regular and continuous evaluation of human resources were identified as the most important strategies and increasing the productivity of the organization as the most important outcome. Reducing the workforce in sports organizations requires a plan and roadmap, and without this, any action the organization may face serious problems in the short and long term.

کلیدواژه‌ها [English]

 • manpower adjustment
 • human resource management in sports
 • manpower roadmap
 • adjustment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 27 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401