طراحی الگوی توسعه بسکتبال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

4 استادیار علوم اجتماعی شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی و آزمون مدل مفهومی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال در ایران با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بود. این تحقیق از نظر نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و مربیان آگاه به توسعه بسکتبال در کشور انتخاب شد. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار پی‌ال‌اس برآورد و با روش قضاوتی نمونه-گیری انتخاب شد (214 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی پژوهش (محقق‌ساخته) با مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود (96 سوال). روایی ابزار پژوهش در سه بخش روایی محتوایی (11 نفر= نظر متخصصان)، پایایی (89/0=ضریب آلفای کرونباخ) و روایی سازه (برازش مطلوب مدلسازی) تایید گردید. مدل مفهومی پژوهش شامل سطح زمینه (تحولات و توسعه بین‌المللی، ویژگی ها و قابلیت‌ها، پیشینه و سابقه ملی، توسعه ملی ورزش)، قابلیت (مدیریت راهبردی و اجرایی، منابع فیزیکی و امکانات، مدیریت مالی و منابع اقتصادی، علمی و فناوری)، مشارکت (رویداد و مشارکت، مدیریت منابع انسانی متخصص، مدیریت استعداد و ورزشکاران، مدیریت ذینفعان بیرونی) و پیامد (توسعه پایدار بسکتبال) است. مدل مفهومی در محیط نرم‌افزار تحلیل گردید و نتایج آن در دو بخش تحلیل عاملی متغیرهای اصلی وتحلیل مسیر بین آن اصلی گزارش شد. به جز سه رابطه استعدادیابی بر رویداد، زمینه محیطی بر مدیریت راهبردی و اثر منابع بر رویداد، سایر روابط مورد تایید قرار گرفت و معنی‌دار بود. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که مدل مفهومی طراحی شده از قابلیت بالایی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال برخوردار است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401