تدوین مدل کمی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فدراسیون نجات غریق

2 دانشگاه آزاد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل کمی الگوی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق است. پژوهش حاضر از نوع مُدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) است. شرکت کنندگان متشکل از رؤسای هیأت‌های استانی، افراد متخصص در کمیته‌های تخصصی، مدرسان درجۀ 1 و ناجیان درجۀ 1 کشور هستند. نمونۀ پژوهش تعداد 90 نفر با توجه به روش نمونه‌گیری در دسترس هستند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی آن توسط 11 تن از متخصصین ورزشی و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از روش حدأقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS انجام گرفته است. نتایج آزمون مدل پژوهش نشان می‌دهد که از نظر نمونه‌های پژوهش، مؤلفه‌های فناوری، تجهیزات و امکانات و انگیزۀ شغلی به ترتیب با بارهای عاملی 830/0، 774/0 و 721/0 بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق دارند. مؤلفه‌ها‌ی نظارت و ارزیابی، رشد و توسعه و عوامل مدیریتی به ترتیب با بارهای عاملی 315/0، 254/0 و 235/0 دارای کمترین اثر بر توانمندسازی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق هستند. با توجه به اینکه مؤلفه‌های فناوری، انگیزۀ شغلی و تجهیزات و امکانات دارای بیشترین تأثیر بر توانمندسازی برنامه‌های آموزشی هستند، پیشنهاد می‌شود با ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فراهم نمودن وسایل و تجهیزات امدادی و کمک آموزشی نجات غریق و افزایش حقوق پرداختی به منجیان زمینه‌ای برای پیشرفت برنامه‌های آموزشی ناجیان غریق فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a quantitative model of national empowerment model for teaching programs of lifeguards

نویسندگان [English]

  • Ilkhan Noori 1
  • Abbas Khodayari 2
  • mehdi kohandel
1 Life saving Federation
2 Azad University
چکیده [English]

Purpose of the present study is to develop a quantitative model of national empowerment model for teaching programs of lifeguards. Explorative Mixed method is used in this research. Participants are from provincial committee, specialized committees of federation, 1st life-saving instructor and 1st grade national lifeguards. Ninety participants are selected as the sample using available sampling method. Researcher-made questionnaire is used to collect information. Content-related validity is evaluated by 11 experts and its construct validity by exploratory and confirmatory factor analysis. Data are analyzed using descriptive and inferential statistics, partial least squares, and smart PLS software. Based on the results, components including technology, equipment, and job motivation have the most impact on empowerment of lifeguard training programs with Factor loads of 0.830, 0.774 and 0.721, respectively. On the other hand, monitoring and evaluation, growth and development, and management have the least impact on empowering lifeguards with Factor loads of 0.315, 0.254 and 0.235, respectively. Given the importance of technology, job motivation, and equipment and facilities components we can upgrade ICT infrastructure, provide rescue equipment and training, and increase salaries as a basis for the advancement of the training programs for life-savers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment model
  • training programs
  • lifeguards

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 01 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401