تدوین مدل کمی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فدراسیون نجات غریق

2 دانشگاه آزاد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل کمی الگوی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق است. پژوهش حاضر از نوع مُدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) است. شرکت کنندگان متشکل از رؤسای هیأت‌های استانی، افراد متخصص در کمیته‌های تخصصی، مدرسان درجۀ 1 و ناجیان درجۀ 1 کشور هستند. نمونۀ پژوهش تعداد 90 نفر با توجه به روش نمونه‌گیری در دسترس هستند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی آن توسط 11 تن از متخصصین ورزشی و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از روش حدأقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS انجام گرفته است. نتایج آزمون مدل پژوهش نشان می‌دهد که از نظر نمونه‌های پژوهش، مؤلفه‌های فناوری، تجهیزات و امکانات و انگیزۀ شغلی به ترتیب با بارهای عاملی 830/0، 774/0 و 721/0 بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق دارند. مؤلفه‌ها‌ی نظارت و ارزیابی، رشد و توسعه و عوامل مدیریتی به ترتیب با بارهای عاملی 315/0، 254/0 و 235/0 دارای کمترین اثر بر توانمندسازی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق هستند. با توجه به اینکه مؤلفه‌های فناوری، انگیزۀ شغلی و تجهیزات و امکانات دارای بیشترین تأثیر بر توانمندسازی برنامه‌های آموزشی هستند، پیشنهاد می‌شود با ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فراهم نمودن وسایل و تجهیزات امدادی و کمک آموزشی نجات غریق و افزایش حقوق پرداختی به منجیان زمینه‌ای برای پیشرفت برنامه‌های آموزشی ناجیان غریق فراهم آورد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 01 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401