اکتشاف کیفی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه ‎گذار در مقاصد گردشگری ورزشی مطالعه موردی؛ استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 . استادیار روش‌ها و برنامه‌های آموزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 . دانشیار، پژوهشکده گردشگری، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، ایران

5 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

توسعۀ گردشگری در هر کشوری نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری در طرح‎های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار توسعۀ گردشگری را داشت. هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازه نظری و ارائه‌ی الگوی جامع در خصوص عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در مقاصد گردشگری‎‎ورزشی استان اردبیل است. پژوهش حاضر کاربردی‌ بوده و با توجه به جدید بودن حوزه پژوهش و نبود مطالعه‌ای جامع درباره سرمایه‌گذاری مقاصد گردشگری ورزشی، پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شد. جامعه‎آماری این تحقیق را متخصصان مدیریت ورزشی، گردشگری و اقتصاد، مدیران اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش و جوانان، مدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار مجلس و مدیران آژانس‌های گردشگری در استان اردبیل تشکیل می‌دادند. برای انتخاب نمونه‌های تحقیق از نمونه‎گیری گلوله برفی، افراد سیاسی مهم، موارد بحرانی، نمونه‌گیری ملاکی و نظری بهره گرفته شد. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های کیفی استفاده شد. پس از انجام 21 مصاحبه، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت نظام‌مند و با استفاده از روش تحلیل تماتیک در محیط نرم‌افزار Nvivo 12 Plus صورت گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها در نهایت 48 کد شناسایی گردید که با توجه به اهمیت در 4 طبقه اصلی دسته‌بندی شدند. نتایج این پژوهش راهکار‌های مناسبی در اختیار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان استان قرار داده و با اجرای آن‌ها می‌توانند سرعت توسعه اقتصادی مقاصد گردشگری استان اردبیل را افزایش دهند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401