اکتشاف کیفی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه ‎گذار در مقاصد گردشگری ورزشی مطالعه موردی؛ استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 . استادیار روش‌ها و برنامه‌های آموزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 . دانشیار، پژوهشکده گردشگری، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، ایران

5 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

توسعۀ گردشگری در هر کشوری نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری در طرح‎های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار توسعۀ گردشگری را داشت. هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازه نظری و ارائه‌ی الگوی جامع در خصوص عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در مقاصد گردشگری‎‎ورزشی استان اردبیل است. پژوهش حاضر کاربردی‌ بوده و با توجه به جدید بودن حوزه پژوهش و نبود مطالعه‌ای جامع درباره سرمایه‌گذاری مقاصد گردشگری ورزشی، پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شد. جامعه‎آماری این تحقیق را متخصصان مدیریت ورزشی، گردشگری و اقتصاد، مدیران اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش و جوانان، مدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار مجلس و مدیران آژانس‌های گردشگری در استان اردبیل تشکیل می‌دادند. برای انتخاب نمونه‌های تحقیق از نمونه‎گیری گلوله برفی، افراد سیاسی مهم، موارد بحرانی، نمونه‌گیری ملاکی و نظری بهره گرفته شد. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های کیفی استفاده شد. پس از انجام 21 مصاحبه، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت نظام‌مند و با استفاده از روش تحلیل تماتیک در محیط نرم‌افزار Nvivo 12 Plus صورت گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها در نهایت 48 کد شناسایی گردید که با توجه به اهمیت در 4 طبقه اصلی دسته‌بندی شدند. نتایج این پژوهش راهکار‌های مناسبی در اختیار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان استان قرار داده و با اجرای آن‌ها می‌توانند سرعت توسعه اقتصادی مقاصد گردشگری استان اردبیل را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Exploration of Effective Factors on Investor Attraction in Sport Tourism Destinations; Case Study, Ardabil Province

نویسندگان [English]

 • Ghodratallah Bagheri 1
 • Ali Moghadamzadeh 2
 • Hasan Asadi 3
 • Hasan Almasi 4
 • Majid Javid 5
1 Tehran university
2 Assistant Prof, psychiatric, psychology faculty, university of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, sport management, physical education faculty, university of Tehran, Tehran, Iran
4 Associate Prof, Research Institute of Tourism, Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran, Iran
5 PhD. student in Sport Management, Department of Sport Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism development in every country requires investment and without investing in infrastructure and superstructure plans cannot be expected to develop tourism.The purpose of present study was to discover a theoretical structure & deliver a comprehensive pattern about investment of sport tourism destinations in Ardabil province. This study is a practical one. It's worth mentioning that our study was conducted in a new field & no comprehensive investigation has been done which covers overview of investment about sport tourism destinations. Thus, this research was conducted using qualitative approach. Statistical population of this study consisted sport management experts, tourism and economy experts, department of cultural heritage & tourism managers, department of Sport & youth managers, provincial government managers, municipality managers, parliament members & tourism agencies managers of Ardabil province. Mixed of some theoretical sampling methods, for example Snowball sampling, Politically important cases sampling, Critical case sampling, Criterion sampling were utilized to select the samples of this study, qualitative interviews were conducted to gather information in our study. Data and codes reached theoretical saturation following 21 interviews. Statistics analysis were conducted systematically by using thematic analysis method in Nvivo 12 Plus software. Finally, 48 codes were identified after analyzing data which were classified in 4 main classes based on their importance. The results of present study provide the politicians and planners of this province with adequate approaches to expedite the process of developing tourism destinations economically in Ardabil Province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism Destinations
 • Economic Devolopment
 • Regional Economy
 • Foreign Direct Investment (FDI)
 • Investment incentives

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 21 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401