طراحی مدل تاثیر فعالیت های منابع انسانی متناسب با دورکاری بر عملکرد شغلی دورکاران سازمان های ورزشی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد تمام گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل تاثیر فعالیت های منابع انسانی بر عملکرد شغلی دورکاران سازمانهای ورزشی منتخب می باشد. روش تحقیق حاضر بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات فرا اثبات گرا، رویکردکمی، استراتژی توصیفی-پیمایشی و شکل فرضیات به صورت علی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دورکار وزارت وزارت ورزش و جوانان و سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه ی آن می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و حداقل حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 280 نفر تعیین شد که از این تعداد 210 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه فعالیت های منابع انسانی متناسب با دورکاری و پرسشنامه عملکرد شغلی هری و گلداسمیت (1980) بود. روایی ظاهری و متحوای پرسشنامه ها توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های فعالیت های منابع انسانی 84/0، و عملکرد شغلی 88/0 تائید شد. یافته های استنباطی تحقیق نشان داد که فعالیتهای منابع انسانی متناسب با دورکاری بر عملکرد شغلی دورکاران وزارت ورزش و جوانان و سازمان های تابعه تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین مولفه های نیم رخ شغلی دورکاران و ارزیابی عملکرد دورکاران، کارمندیابی و آموزش دورکاران سهم بسیار بالا ، آموزش دورکاران و ارزیابی عملکرد دورکاران سهم متوسط و کارمندیابی و ویژگی فعالیتهای منابع انسانی سهم بالایی روی پیش بینی رفتار عملکرد شغلی دارند در نهایت با محاسبه 7/40 gof= مشخص شد که برازش مدل از حد مطلوب و قابل قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Impact of Human Resource Activities Proportional to Telework on Job Performance of Selected Sport Organizations

نویسندگان [English]

 • Nemat Sadeghpoor 1
 • Alimohammad amirtash 2
 • Alimohammad Safania 3
1 PhD student in Sports Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Full Professor, Department of Physical Education and sport science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Sport Management, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Department of Physical Education, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model of the impact of human resources activities on the job performance of teleworkers in selected sports organizations. The research method is based on a paradigm and considered as trans-positivist research. In terms of strategy and hypotheses, it is descriptive-survey and causal. The statistical population of the study consists of teleworking staff of the Ministry of Sport and Youth Ministry and its subsidiary organizations and institutions. Sampling method was simple random and minimum sample size was determined by Cochran formula of 280 people out of which 210 questionnaires were analyzed. Standard questionnaires were used as data collection instruments. The validity of the questionnaires was evaluated based on the experts’ opinions in the field of sport management in terms of form and content. . their reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient for HR questionnaires 0.84 and job performance 0.88, respectively. The results showed that HR proportional to telework on the job performance of teleworkers Ministry of Sport and Youth and affiliated organizations, teleworking and Performance Evaluation Teleworkers Employment have a significant positive effect on the perceived job performance of teleworkers in the Ministry of Sport and Youth and its affiliated organizations. In the second equation, teleworking and teleworking performance have a moderate role on job performance prediction, and HR activities have a high impact on job performance prediction, and teleworking services and occupational half-life have a very poor share on job performance prediction. Finally, we calculated gof = 40.7.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Teleworking
 • Human Resource Activities
 • Job Performance
 • Job Proficiency
 • Training

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401