طراحی مدل تاثیر فعالیت های منابع انسانی متناسب با دورکاری بر عملکرد شغلی دورکاران سازمان های ورزشی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد تمام گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل تاثیر فعالیت های منابع انسانی بر عملکرد شغلی دورکاران سازمانهای ورزشی منتخب می باشد. روش تحقیق حاضر بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات فرا اثبات گرا، رویکردکمی، استراتژی توصیفی-پیمایشی و شکل فرضیات به صورت علی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دورکار وزارت وزارت ورزش و جوانان و سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه ی آن می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و حداقل حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 280 نفر تعیین شد که از این تعداد 210 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه فعالیت های منابع انسانی متناسب با دورکاری و پرسشنامه عملکرد شغلی هری و گلداسمیت (1980) بود. روایی ظاهری و متحوای پرسشنامه ها توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های فعالیت های منابع انسانی 84/0، و عملکرد شغلی 88/0 تائید شد. یافته های استنباطی تحقیق نشان داد که فعالیتهای منابع انسانی متناسب با دورکاری بر عملکرد شغلی دورکاران وزارت ورزش و جوانان و سازمان های تابعه تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین مولفه های نیم رخ شغلی دورکاران و ارزیابی عملکرد دورکاران، کارمندیابی و آموزش دورکاران سهم بسیار بالا ، آموزش دورکاران و ارزیابی عملکرد دورکاران سهم متوسط و کارمندیابی و ویژگی فعالیتهای منابع انسانی سهم بالایی روی پیش بینی رفتار عملکرد شغلی دارند در نهایت با محاسبه 7/40 gof= مشخص شد که برازش مدل از حد مطلوب و قابل قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401