ارائه چارچوب جهت‌دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشگاه گیلان

4 هیات علمی دانشگاه/دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه چارچوب جهت‌دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل جامعه انسانی و اطلاعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس نمونه‌گیری و نظرخواهی گردید (16 نفر و 23 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی‌سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی برای تحلیل یافته‌ها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل سه سطح زمینه‌ای، فرآیندی و پیامدی می‌باشد. در سطح زمینه‌ای محیط‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و قانونی قرار می‌گیرد؛ همچنین در سطح فرآیندی ابعاد مکان، رقبا، سیستم فروش، رفتار مصرف و الگوی خرید قرار دارد. در نهایت در سطح پیامدی، عادات خرید تفننی، الکترونیکی، کیفیت‌گرا، عمده‌ای و سنتی قرار گرفته است. به‌طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت جهت نهادینه کردن عادت خرید کالای ورزشی داخلی عوامل استفاده شده در این پژوهش را به عنوان الگوی برای تصمیم‌گیری خود در نظر گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a framework for orientation to shopping habits in Iranian sport goods

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Amoie 1
 • mahdi naderi nasab 2
 • rahim ramezaninegad 3
 • seyed biniaz 4
1 university
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 guilan university
4 Department of Physical Education/Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a framework for addressing the habits of buying Iranian sports goods. the research method is of qualitative type with systematic analysis approach. the statistical population included human and information society. a statistical sample of sufficient numbers based on theoretical saturation was purposefully and available for sampling and survey (16 people and 23 documents). the research tools included a systematic library study and a semi-structured interview. Tool validity was assessed using optimal qualitative validation methods (content validity, kappa coefficient). the conceptual coding and framing method was used to analyze the findings. the analytical framework presented includes three levels: contextual, process, and consequential. it is at the level of social, cultural, economic, political and legal environments; also at the process level are the dimensions of location, competitors, sales system, consumption behavior and shopping pattern. finally, at the level of consequence, the habits of shopping are fun, electronic, quality-oriented, wholesale and traditional. in general, according to the results of the research, it can be said that in order to institutionalize the habit of buying domestic sports goods, the factors used in this research should be considered as a model for their decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shopping habits
 • Sports goods
 • Sports consumer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 12 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401