ارائه چارچوب جهت‌دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشگاه گیلان

4 هیات علمی دانشگاه/دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه چارچوب جهت‌دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل جامعه انسانی و اطلاعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس نمونه‌گیری و نظرخواهی گردید (16 نفر و 23 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی‌سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی برای تحلیل یافته‌ها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل سه سطح زمینه‌ای، فرآیندی و پیامدی می‌باشد. در سطح زمینه‌ای محیط‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و قانونی قرار می‌گیرد؛ همچنین در سطح فرآیندی ابعاد مکان، رقبا، سیستم فروش، رفتار مصرف و الگوی خرید قرار دارد. در نهایت در سطح پیامدی، عادات خرید تفننی، الکترونیکی، کیفیت‌گرا، عمده‌ای و سنتی قرار گرفته است. به‌طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت جهت نهادینه کردن عادت خرید کالای ورزشی داخلی عوامل استفاده شده در این پژوهش را به عنوان الگوی برای تصمیم‌گیری خود در نظر گیرند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401