شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

2 دانشگاه آزاد کرمانشاه

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردد. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته است که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش می باشند. بر اساس انتخاب گلوله برفی تعدادی تا رسیدن به اشباع نظری به تعداد 11 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. همچنین در بخش کمی تحقیق حاضر علاوه بر نخبگان مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش، برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور و برخی کارشناسان فدراسیون فوتبال ایران نیز به جامعه آماری اضافه شدند. با این توجه پس از برآوردهای اولیه تعداد آنان شامل 150 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور بررسی یافته های تحقیق از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی و همچنین آزمون نشانه و آزمون معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل جنبه های قانونی، جنبه های مدیریتی، جنبه های نظارتی، جنبه های انسانی، بانک های اطلاعاتی، ویژگی های فرهنگی، وضعیت مالی، حمایت سازمانی و زیرساخت های فنی می باشد. نهایتا تحقیق حاضر مشخص نمود که مدل تحقیق حاضر از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401