بازشناسایی و بهینه‌سازی شاخص‌های موثر بر رفتار سازمانی در ورزش کشور بر مبنای اصول توسعه پایدار (مطالعه موردی: رشته ورزشی تنیس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،شاهرود، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

پیاد‌ه‌سازی اصول توسعه پایدار در ورزش، از سوی کمیته بین‌المللی المپیک تاکید شده است. پژوهش حاضر با هدف بازشناسایی و بهینه‌سازی شاخص‌ها و مولفه‌های موثر بر رفتار سازمانی در رشته ورزش تنیس کشور انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده که با استفاده از طراحی مدل مفهومی اولیه و تعیین ابعاد سه‌گانه اصلی (مدیریتی / اجتماعی، فرهنگی / محیط زیستی، سلامتی) و نیز 13مولفه (هدف) اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل و برازش آن گردید. مدل اولیه تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم‌افزار Smart PLS2 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. در ادامه، برازش مدل در سه سطح صورت گرفت: برازش مدل اندازه‌گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل (GOF). نتایج نشان داد «بُعد اجتماعی / فرهنگی» (ضریب مسیر= 645/0) بیش‌ترین اثر را بر الگوی مورد نظر داشته است. سپس «بِعد رویکردی / مدیریتی» (ضریب مسیر= 587/0) و در نهایت «بُعد محیط زیستی / سلامتی» (ضریب مسیر= 543/0) بر توسعه پایدار ورزش کشور اثرگذار هستند. مقدارR2 (989/0) نشان از تأیید الگو می‌باشد. هر دو شاخص در هر سه سازه مثبت و بزرگ‌تر از صفر بودند (اشتراکی = 6785/0) و افزونگی (432/0) که در نتیجه برازش کلی مدل اندازه‌گیری (کیفیت مناسب مدل اندازه‌گیری) و مدل ساختاری (توانایی بالای مدل ساختاری در پیش‌بینی کردن) تأیید شد. برازش کلی مدل 6987/0 تعیین شد که نشان از برازش قوی مدل کلی پژوهش دارد. الگوی ارایه شده برای اصول توسعه پایدار ورزش کشور بر مبنای دستورکار21 جنبش المپیک و بیانیه ریو می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 24 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401