فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

2 استادیارمدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه منابع چاپ شده در بازه زمانی یک دهه اخیر از سال1390 تا 1399 بود. از بین تحقیقات گزارش شده تعداد 15 منبع به شیوه تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای CMA2 و SPSS24 انجام شد. نتایج فراتحلیل نشان داد اندازه اثر ترکیبی با مدل اثرات تصادفی برای موانع خصوصی سازی برابر 0.295و برای عوامل موثر در خصوصی سازی برابر 0.726 است که هر دو مقدار در سطح 0.01 معنادار بوده و طبق طبقه بندی کوهن به ترتیب نشانگر اندازه اثر کوچک و بزرگ هستند. نتایج آزمون کوکران و مجذور I نشان دهنده ناهمگنی بالا در مطالعات بود. همچنین آزمون ایمن از خطای روزنتال، بررسی خطای سوگیری انتشار نمودار قیفی و عرض از مبدا رگرسیون ایگر نشان دهنده عدم سوگیری انتشار در مطالعات بودند. از بین عوامل، متغیر مدیریتی با اندازه اثر0.802 و از بین موانع، متغیر اقتصادی با اندازه اثر 0.438 بیشترین تاثیر را بر خصوصی سازی ورزش کشور داشتند. از آنجا که موضوع خصوصی سازی از مباحث بسیار پیچیده و چندوجهی است، استفاده از مشاوران ورزشی- اقتصادی قوی و مجرب می تواند زمینه های خصوصی شدن ورزش کشور را فراهم کند. برای سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی، تنظیم قوانین و مقررات روشن و شفاف مرتبط با اجرای سیاست های خصوصی سازی ورزش می تواند بسیار موثر و مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of factors and obstacles affecting the privatization of sports in Iran

نویسندگان [English]

  • Leyla Karamzadeh 1
  • Mohammad Nasiri 2
1 M.Sc. in Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to meta-analyze the factors and obstacles affecting the privatization of sports in Iran. The research method was descriptive and meta-analysis. The statistical population included all published papers in the period of the last decade from 2011 to 2020. From the reported researches, 15 papers were selected by counting method as the research sample. Data analysis was performed using CMA2 and SPSS24 software. The results of meta-analysis showed that the size of the combined effect with the random effects model for privatization barriers is 0.295 and for factors affecting privatization is 0.726, both values are significant at the level of 0.01 and according to Cohen's classification, respectively The effects are small and large. Cochran and Chi-square test results showed high heterogeneity in the studies. Also, the study of diffusion bias error including funnel diagram and Rosenthal's Fail-safe N test showed no diffusion bias in studies. Among the factors, the managerial variable with an effect size of 0.802 and among the obstacles, the economic variable with an effect size of 0.438 had the greatest impact on the privatization of sports in the country. Since the issue of privatization is a very complex and multifaceted issue, the use of strong and experienced sports-economic consultants can provide the grounds for the privatization of the country's sports. To speed up the privatization process, setting up clear guidelines and regulations related to the implementation of sports privatization policies can be very effective and useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization of sports
  • obstacles
  • factors
  • Meta-analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 13 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401