طراحی برنامه و نقشه استراتژی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف: طراحی برنامه و نقشه استراتژی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM بود.

روش: نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق آمیخته و نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی و از ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه بود.

یافته‌ها: بر اساس مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، استراتژی "تلاش و پیگیری در راستای استقرار مدیریت استعداد در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر آمایش سرزمینی و راه‌اندازی نهضت داوطلبی" در سطح یک قرار گرفت. استراتژی‌های "تنوع‌بخشی به منابع درآمدی فدراسیون از طریق ایجاد کمیته اقتصادی و بازاریابی و گسترش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری"، "تقویت و توانمندسازی منابع انسانی فعال در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر سازمان یادگیرنده" و "افزایش سرانه فضاها و پیست‌های ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی با بهره‌مندی از تسهیلات دولتی و بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی" در سطح دو قرار گرفتند. استراتژی "ایجاد هم‌افزایی ملی بین نهادها و سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌نقش در راستای ترویج و تعمیم ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی" در سطح سه می‌باشد. استراتژی "دانش‌بنیان نمودن ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی" در سطح چهار و استراتژی "تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه‌ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی" در سطح پنج قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری: به منظور افزایش کارایی برنامه‌های فدراسیون در کوتاه‌مدت و همچنین اثربخشی فدراسیون در بلندمدت لازم است که ساختار سازمانی کنونی فدراسیون منطبق بر استراتژی‌های تدوین شده اصلاح شود تا از هدررفت منابع و اتلاف انرژی جلوگیری شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401