طراحی الگوی جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزش با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی الگوی جانشین‌پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزشی بود. حاضر با رویکرد کیفی تحقیق انجام شده است . جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل صاحب‌نظران و مطلعین حوزه مدیریت ورزشی است. برای تحقیق کیفی ، جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه‌گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید (16 مصاحبه). جهت تحلیل داده‌ها از سه فرایند هم‌پوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شد. لازم به ذکر است این تحلیل‌ها با کمک نرم‌افزارهای Maxqda انجام گرفت. تحلیل یافته‌ها نشان داد شایستگی‌ها و سطوح آن تابع سه سطح فردی، سازمانی و راهبردی است. الزمات لازم برای جانشین‌پروری مبتنی بر شایستگی شامل پیاده‌سازی اثربخش برنامه‌ها، برنامه، مدیریت استعداد، شناسایی نیازهای سازمانی، مسیر ارتقاء، آموزش، ارزیابی فرایند، حمایت‌گری سازمانی و آینده‌نگری است. و در نهایت مشخص گردید توسعه فردی، بالندگی سازمانی و آمادگی سازمانی پیامدهای الگوی برنامه جانشین‌پروری است. لازم به ذکر است که از مجموع الزامات تعیین شده الزامات مدیریت استعداد، برنامه، شناسایی نیازهای سازمانی، ارزیابی فرایند و حمایت‌گری سازمانی بر جانشین‌پروی مدیران ورزشی مبتنی بر شایستگی اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401