طراحی الگوی جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزش با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی الگوی جانشین‌پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزشی بود. حاضر با رویکرد کیفی تحقیق انجام شده است . جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل صاحب‌نظران و مطلعین حوزه مدیریت ورزشی است. برای تحقیق کیفی ، جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه‌گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید (16 مصاحبه). جهت تحلیل داده‌ها از سه فرایند هم‌پوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شد. لازم به ذکر است این تحلیل‌ها با کمک نرم‌افزارهای Maxqda انجام گرفت. تحلیل یافته‌ها نشان داد شایستگی‌ها و سطوح آن تابع سه سطح فردی، سازمانی و راهبردی است. الزمات لازم برای جانشین‌پروری مبتنی بر شایستگی شامل پیاده‌سازی اثربخش برنامه‌ها، برنامه، مدیریت استعداد، شناسایی نیازهای سازمانی، مسیر ارتقاء، آموزش، ارزیابی فرایند، حمایت‌گری سازمانی و آینده‌نگری است. و در نهایت مشخص گردید توسعه فردی، بالندگی سازمانی و آمادگی سازمانی پیامدهای الگوی برنامه جانشین‌پروری است. لازم به ذکر است که از مجموع الزامات تعیین شده الزامات مدیریت استعداد، برنامه، شناسایی نیازهای سازمانی، ارزیابی فرایند و حمایت‌گری سازمانی بر جانشین‌پروی مدیران ورزشی مبتنی بر شایستگی اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a succession model based on the competence of sports managers with a qualitative approach

نویسنده [English]

  • behroz montaghami
Physical Education and Sports Sciences, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a succession model based on the competence of sports managers. The present has been done with a qualitative research approach. The statistical population of the research in the qualitative section includes experts and informants in the field of sports management. For qualitative research, purposive sampling method was used for sampling for in-depth interviews and sampling continued until the research reached theoretical saturation and adequacy (16 interviews).Three overlapping processes of open coding, axial coding and selective coding were used to analyze the data. It should be noted that these analyzes were performed with the help of Maxqda software. The analysis of the findings showed that competencies and their levels are a function of three levels: individual, organizational and strategic.Requirements for competency-based succession include effective program implementation, programming, talent management, organizational needs identification, promotion path, training, process evaluation, organizational support, and foresight. Finally, it was found that individual development, organizational maturity and organizational readiness are the consequences of the substitution program model.It should be noted that of the set of requirements, the requirements of talent management, program, identification of organizational needs, process evaluation and organizational support have an impact on the success of sports managers based on competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Replacement
  • Talent Management
  • Competence
  • Sports Managers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401