ارائه الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بود و از روش نظریه داده بنیاد استراس و کوربین استفاده شد. روش جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه‌های عمیق با 14 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران ورزشی پس از رسیدن به حد اشباع نظری بود. روایی ابزار در این تحقیق توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی و تایید قرار گرفت؛ همچنین پایایی مصاحبه‌های انجام گرفته شده از روش توافق درون موضوعی 77 درصد بدست آمد که نشان از پایایی بالا در کدگذاری‌ها می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد؛ که تعداد کدهای باز، 382 عدد و کدهای محوری، 40 عدد استخراج گردید. نتایج نشان داد که شرایط علی، شرایط محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای مشخص شده دارای زیرمتغیرهای مختص به خود هستند که هر کدام می‌توانند به بهره وری سازمان، پاسخگویی سریع به تغییرات، انعطاف و چابکی سازمان، مشتری مداری و بقا در صحنه رقابت، منجر شوند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401