تحلیل تماتیک بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب، تهران، ایران

چکیده

امروزه صحنه پرهیجان تماشای مسابقات فوتبال در جامعه‌ای چندقومی همچون ایران، به عرصه نمایش و ابراز هویت‌های قومی تبدیل شده است. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف تحلیل تماتیک بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال، هواداران سه تیم نساجی مازندران، فولاد خوزستان و تراکتور تبریز را که از قومیتی خاص محسوب می‌گشتند (در اینجا سه قومیت مازنی، ترک و عرب)، مورد مطالعه قرار داده است. روش نمونه‌گیری، هدفمند بوده و تعداد 17 مصاحبه عمیق تا رسیدن به مرحله اشباع نظری گردآوری و به شیوه تحلیل تماتیک با استفاده از نرم‌افزار Nvivo8 تحلیل شده است. یافته‌های حاصل از کدگذاری سه‌مرحله‌ای داده‌های کیفی نشان داد که تماشاگران حین تماشای بازی در استادیوم‌های ورزشی هویت قومی خود را از طریق دو مؤلفه بازنمایی می‌کنند که هر یک از این مؤلفه‌ها خود دارای ابعادی هستند. این دو مؤلفه عبارتند از: 1)تعلق قومی با واسطه ذهنی (فرهنگ، تاریخ، نژادپرستی، مذهب، اوصاف نمادین) و 2)تعلق قومی با واسطه عینی(سرزمین، موسیقی، الگوی تغذیه، اسطوره‌ها و مفاخر، نرخ جمعیت، پوشش نمادین، زبان، نژاد).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of the representation of the dimensions of ethnic identity among football spectators

نویسندگان [English]

 • zoya tabari 1
 • akbar talebpur 2
 • tayebeh zargar 3
1 Azad University, South Tehran Branch
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, South Branch of Tehran Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the exciting arena of watching football matches in multi-ethnic communities such as Iran has become an arena for showing and expressing ethnic identities. Accordingly, the present study aims to represent the dimensions of ethnic identity among football spectators by thematic analysis. The study population included fans of three textile teams: Mazandaran, Khuzestan Steel and Tabriz Tractor, from three ethnic groups: Mazani, Turk and Arab. The sampling method was purposive that 28 in-depth interviews were conducted until reaching the theoretical saturation stage, 17 of which were coded and analyzed using Nvivo8 software. Findings from the three-stage coding of qualitative data showed that spectators while watching the game in sports stadiums represent their ethnic identity through two components, each of which has its own dimensions. are. These two components are: 1) ethnicity through mental mediation (culture, history, racism, religion, symbolic attributes) and 2) ethnicity through objective mediation (land, music, diet, myths and celebrities, population rate, Symbolic cover, language, race). Therefore, it can be said that watching football matches has the potential to represent ethnic identity for spectators, which leads to the adoption of strategic policies to strengthen national identity in order to reduce tensions, taking into account differences based on ethnic identity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • football spectators
 • ethnic identity
 • ethnicity
 • Thematic analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401