تحلیل تماتیک بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب، تهران، ایران

چکیده

امروزه صحنه پرهیجان تماشای مسابقات فوتبال در جامعه‌ای چندقومی همچون ایران، به عرصه نمایش و ابراز هویت‌های قومی تبدیل شده است. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف تحلیل تماتیک بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال، هواداران سه تیم نساجی مازندران، فولاد خوزستان و تراکتور تبریز را که از قومیتی خاص محسوب می‌گشتند (در اینجا سه قومیت مازنی، ترک و عرب)، مورد مطالعه قرار داده است. روش نمونه‌گیری، هدفمند بوده و تعداد 17 مصاحبه عمیق تا رسیدن به مرحله اشباع نظری گردآوری و به شیوه تحلیل تماتیک با استفاده از نرم‌افزار Nvivo8 تحلیل شده است. یافته‌های حاصل از کدگذاری سه‌مرحله‌ای داده‌های کیفی نشان داد که تماشاگران حین تماشای بازی در استادیوم‌های ورزشی هویت قومی خود را از طریق دو مؤلفه بازنمایی می‌کنند که هر یک از این مؤلفه‌ها خود دارای ابعادی هستند. این دو مؤلفه عبارتند از: 1)تعلق قومی با واسطه ذهنی (فرهنگ، تاریخ، نژادپرستی، مذهب، اوصاف نمادین) و 2)تعلق قومی با واسطه عینی(سرزمین، موسیقی، الگوی تغذیه، اسطوره‌ها و مفاخر، نرخ جمعیت، پوشش نمادین، زبان، نژاد).

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401