شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ایران- آذربایجان با تکیه بر سیستم‌های خودمدیریتی و سودآوری با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ایران، آذربایجان با تکیه بر سیستم‌های خودمدیریتی و سودآوری بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شد. که جامعه آماری شامل کلیه صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزشی و بهروری بوده است .همچنین با کمک انجام مصاحبه‌های عمیق ، روش نمونه‌گیری هدفمند با 12 صاحب نظر تحقیق انجام شد و جهت تحلیل مصاحبه‌ها از سه فرآیند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شد. لازم به ذکر است که تحلیل‌ها با کمک نرم‌افزارهای Maxqda انجام گرفت. یافته‌ها با استناد به نتایج کدگذاری محوری، 12 کد محوری به کدهای نرم‌افزاری، جذب‌ سرمایه، مدیریت بهره‌وری، هیجانی، کارآیی، رفتاری، سرمایه‌ انسانی، ساختار‌ مالی، رشد‌ اقتصادی، سخت ‌افزاری، عملکردی و اثربخشی استخراج شدند. همچنین بر مبنای مفاهیم مشترک بین کدهای باز شاخص‌های رفتاری، هیجانی و عملکردی بدست آمد. البته منظور شاخص‌هایی است که سوددهی تابع آن‌ها می‌باشد و شامل شاخص‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، جذب ‌سرمایه، رشد ‌اقتصادی، ساختار‌ مالی،‌ سرمایه انسانی و مدیریت بهره‌وری است. این‌ها همان شاخص‌هایی است که بهره‌وری تابع آن است این شاخص‌ها شامل کارآیی و اثربخشی است و در نهایت مدل مطلوب برآورد گردید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401