شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ایران- آذربایجان با تکیه بر سیستم‌های خودمدیریتی و سودآوری با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ایران، آذربایجان با تکیه بر سیستم‌های خودمدیریتی و سودآوری بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شد. که جامعه آماری شامل کلیه صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزشی و بهروری بوده است .همچنین با کمک انجام مصاحبه‌های عمیق ، روش نمونه‌گیری هدفمند با 12 صاحب نظر تحقیق انجام شد و جهت تحلیل مصاحبه‌ها از سه فرآیند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شد. لازم به ذکر است که تحلیل‌ها با کمک نرم‌افزارهای Maxqda انجام گرفت. یافته‌ها با استناد به نتایج کدگذاری محوری، 12 کد محوری به کدهای نرم‌افزاری، جذب‌ سرمایه، مدیریت بهره‌وری، هیجانی، کارآیی، رفتاری، سرمایه‌ انسانی، ساختار‌ مالی، رشد‌ اقتصادی، سخت ‌افزاری، عملکردی و اثربخشی استخراج شدند. همچنین بر مبنای مفاهیم مشترک بین کدهای باز شاخص‌های رفتاری، هیجانی و عملکردی بدست آمد. البته منظور شاخص‌هایی است که سوددهی تابع آن‌ها می‌باشد و شامل شاخص‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، جذب ‌سرمایه، رشد ‌اقتصادی، ساختار‌ مالی،‌ سرمایه انسانی و مدیریت بهره‌وری است. این‌ها همان شاخص‌هایی است که بهره‌وری تابع آن است این شاخص‌ها شامل کارآیی و اثربخشی است و در نهایت مدل مطلوب برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors of Affecting the Productivity of Iran-Azerbaijan International Cycling Tour on Self-Management and Profitability Systems with Qualitative Approach

نویسندگان [English]

 • Jafar Barghi Moghaddam 1
 • Ali Nemati Khiavi 1
 • Mohammad Rahim Najafzadeh 2
 • Hamid janani 1
1 Department of Physical Education, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting the productivity of the international cycling tour of Iran, Azerbaijan, Relying on self-management and profitability systems. The present study was conducted with a qualitative approach. The research of the statistical population included experts in the field of management and cycling, and for in-depth interviews, purposive sampling method was used and sampling continued until the research reached theoretical saturation and adequacy (12 interviews). Three overlapping processes of open coding, axial coding and selective coding were used to analyze the data in the qualitative section. It should be noted that these analyses were performed with the help of Maxqda software. Based on the results of axial coding and the relationships among the identified categories of 12 coders including software, capital attraction, productivity management, emotional, efficiency, behavioral, human capital, financial structure, economic growth, hardware, functionality and effectiveness coding were extracted. Also based on common concepts between open sources, these indicators include behavioral, emotional, and functional indexes. They refer to the indicators to which profitability are subordinated that includes hardware, software, capital attraction, economic growth, financial structure, human capital and productivity management indexes. It refers to the indicators to which productivity depends. These indicators include efficiency and effectiveness. And finally decent model achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • Self-Management
 • Profitability
 • International Cycling Tour of Iran
 • Azerbaijan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401