شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال آمل، مازندران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران

چکیده

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شامل تلاشی است که رسانه‌های اجتماعی به منظور متقاعد کردن مصرف کنندگان برای استفاده از محصولات و یا خدمات ارزشمند از آن بهره می‌گیرند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی می‌باشد.روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری تحقیق حاضر200 نفر بودند که شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور (51) نفر و مدیران ورزشی (34) نفر و کارشناسان (74) نفر و اعضای هیات رییسه فدراسیون‌های ورزشی و افراد خبره (9) و افراد آگاه به امور و بحث‌های بازاریابی ورزشی(32) می‌باشند. روش نمونه‌گیری به شیوه غیر تصادفی و در دسترس هدفمند می‌باشد. پژوهشگر ضمن بررسی کتب بازاریابی ورزشی و مقالات علمی در زمینه صنعت ورزش و بازاریابی ورزشی و رسانه‌های اجتماعی اقدام به تهیه پرسشنامه‌ای محقق ساخته نموده است. عوامل پرسشنامه از مقاله (علاء اله ، نریپندرا و همکاران،2017) استخراج شده است. روایی آن توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی از طریق آزمون آزمون الفای کرونباخ محاسبه گردید.روش آماری مورد استفاده تحقیق مدل‌یابی معادلات ساختاری (ESM) و تحلیل عامل تاییدی( CFA) بود است.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عوامل تبلیغات، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتری و برند و رفتار مشتری و پیش بینی بر بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی دارند. سازمان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی باید به منظور توسعه قابلیت بازاریابی‌شان عنایت لازم به بحث خودکفایی اقتصادی و درآمدزایی بیشتر از طریق فناوری‌های نوین را داشته باشند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401