شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال آمل، مازندران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران

چکیده

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شامل تلاشی است که رسانه‌های اجتماعی به منظور متقاعد کردن مصرف کنندگان برای استفاده از محصولات و یا خدمات ارزشمند از آن بهره می‌گیرند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی می‌باشد.روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری تحقیق حاضر200 نفر بودند که شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور (51) نفر و مدیران ورزشی (34) نفر و کارشناسان (74) نفر و اعضای هیات رییسه فدراسیون‌های ورزشی و افراد خبره (9) و افراد آگاه به امور و بحث‌های بازاریابی ورزشی(32) می‌باشند. روش نمونه‌گیری به شیوه غیر تصادفی و در دسترس هدفمند می‌باشد. پژوهشگر ضمن بررسی کتب بازاریابی ورزشی و مقالات علمی در زمینه صنعت ورزش و بازاریابی ورزشی و رسانه‌های اجتماعی اقدام به تهیه پرسشنامه‌ای محقق ساخته نموده است. عوامل پرسشنامه از مقاله (علاء اله ، نریپندرا و همکاران،2017) استخراج شده است. روایی آن توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی از طریق آزمون آزمون الفای کرونباخ محاسبه گردید.روش آماری مورد استفاده تحقیق مدل‌یابی معادلات ساختاری (ESM) و تحلیل عامل تاییدی( CFA) بود است.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عوامل تبلیغات، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتری و برند و رفتار مشتری و پیش بینی بر بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی دارند. سازمان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی باید به منظور توسعه قابلیت بازاریابی‌شان عنایت لازم به بحث خودکفایی اقتصادی و درآمدزایی بیشتر از طریق فناوری‌های نوین را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying effective factors on sport marketing capability development through social medias

نویسندگان [English]

  • Rasoul Tarighi 1
  • maliheh salehi rostami 2
1 Assistant professor of sport managment. shomal university of phisical education and sport sciences Amol. mazandaran. iran
2 Master of Sports Management, Adib Mazandaran Non-Governmental Higher Education Institute
چکیده [English]

Social media marketing involves an effort that social media use it in order to convince consumers for use the valuable products and/ or services.The purpose of this research is identifying effective factors on sport marketing capability development through social medias.The research method is correlation and practical purposely. The statistical population of this research was 200 people,includes faculty members of the country’s universities (51) and sport managers (34) and experts (74) and members of the board of directors of sports federations and experts (9) and people aware about sports marketing affairs and discussions (32). The sampling method is non-random and targeted accessible. Researcher while reviewing sports marketing books and scientific articles in the field of sport industry and sport marketing and social media has prepared a researcher questionnaire.The questionnaire factors were extracted from the article (Alaa Allah, Nripendra et.al, 2017). Its validity was confirmed by ten sport management professors.Reliability was calculated by Cronbach’s alpha test. The statistical method was used in structural equations modeling research (ESM) and confirmatory factor analysis (CFA). The findings of this study show that advertising agents,electronic word of mouth (e-WOM),customer relationship management and brand and customer behavior and anticipation in sports marketing through social media has a positive and significant impact on the development of sports marketing capability.It seems sport organization and federations need to talk about self-sufficiency and more monetizing in order to development of their marketing capability by new technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Industry
  • Sports marketing
  • social media

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401