تدوین و ارزیابی الگوی جانشین پروری در ادارات کل ورزش و جوانان با تأکید بر روش دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کروه مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده

هدف: تحولات جهانی در حوزه ورزش، افزایش آگاهی های جامعه و پیچیدگی های اجرای برنامه های متنوع ورزشی محیطی رقابتی، پویا و به شدت متغیر را در داخل سازمان های ورزشی ایجاد کرده است. نتایج تحقیقات در سازمان های ورزشی نشان از کمبود نیروهای شایسته دارد. به این ترتیب برای پاسخ به افزایش نیاز سازمان های ورزشی، می توان به طراحی و ارزیابی الگوی جانشین پروری اقدام نمود.

روش شناسی: عوامل مؤثر در طراحی الگوی جانشین پروری شناسایی شده و در مرحله بعد داده ها با استفاده از نقطه نظرات کتبی کارشناسان و نخبگان دانشگاهی تحلیل شد. این اقدامات در قالب گام هایی صورت گرفت. گام اول؛ جمع آوری اطلاعات در قالب بحث های کارشناسی گروه پژوهش در رابطه با جانشین پروری توسط متخصصان دانشگاهی و ورزشی انجام شد. گام دوم؛ با توزیع پرسشنامه ساختار یافته بین متخصصان و استفاده از روش مدل ساختاری، تحلیل مسیر ارتباط و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها نشان داده شد.

یافته ها: در مدل جانشین پروری، به ترتیب ابعاد رشد و تعالی جانشینان و کاندیداها، پایش برنامه ها و ارزیابی قابلیت ها، ارتباطات و شبکه سازی راهبردی، همسوئی راهبردی و تحلیل نیازهای استعدادیابی و شناسایی توانمندی های راهبردی به طور مستقیم بر جانشین پروری در اداره کل ورزش و جوانان تأثیرگذارند.

نتیجه گیری: مدیران ورزشی می بایست با اقداماتی نظیر برنامه ریزی در مراحل جذب و گزینش، آموزش و بهسازی، اصلاح رفتارهای نامطلوب و غیر ضروری و مدیریت استعداد ها شرایط لازم جهت جانشین پروری را فراهم سازند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401