مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی در چارچوب مقررات دیوان بین‌المللی داوری ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

چکیده

مربیان ورزشی دارای نقش مهمی در مراقبت، حفاظت و آگاهی بخشی به ورزشکاران برای انجام مسابقات ورزشی و رعایت قواعد مناسب برای رقابت سالم میان ورزشکاران هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی با تکیه بر مقررات دیوان بین‌المللی داوری ورزش می‌باشد. این تحقیق از نوع مروری و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع کتابخانه‌ای است. روش تجزیه داده‌ها نیز از نوع توصیفی – تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می دهند که این مرجع داوری یکی از نهادهای شبه قضایی در سطح بین‌المللی است که وظیفه آن حل‌و‌فصل دعاوی ورزشی از جمله مسائل حقوقی مربیان ورزشی است. بدلیل اهمیت مراقبت از سلامت جسمی و روانی ورزشکاران، جلوگیری از وارد شدن صدمه به ورزشکاران، بررسی اصل تناسب در رقابت ورزشکاران و آمادگی کافی آنان در مسابقات ورزشی، مسؤولیت حقوقی مربیان ورزشی یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق ورزشی و اهدف دیوان بین‌المللی داوری ورزشی است. این نهاد حقوقی از سازوکارهایی نظیر میانجی‌گیری برای بررسی مشکلات حقوقی مرتبط مربیان ورزشی بهره می برد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 27 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401