عوامل موثر بر رقابت پذیری برند های پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه جهانی شدن، اهمیت رقابت پذیری در صنعت پوشاک ورزشی را دوچندان کرده است. در کشور ما برند های پوشاک ورزشی بسیاری وجود دارند که به علت عدم توانایی رقابت با برندهای خارجی، در عرصه تجارت بین المللی فعالیت ندارند؛ از این رو پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل موثر بر رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی را شناسایی و اولویت بندی کند.

در این پژوهش روش آمیخته(کیفی و کمی) بکار گرفته شد. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه و خبرگان فعال در عرصه صادرات برندهای پوشاک ورزشی بودند که تعداد15 نفر به عنوان نمونه از جامعه اول به صورت گلوله برفی انتخاب شدند و 20 نفر از جامعه دوم به صورت هدفمند انتخاب شدند. با انجام مطالعات میدانی، مولفه های موثر بر رقابت پذیری شناسایی شدند و پس از تأیید در دور دوم دلفی، مدل مفهومی پژوهش ارائه شد؛ مولفه ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی به ترتیب: 1-صادرات 2- تمایز برند 3- ارزش برند 4- گرایش بازاریابی 5- گرایش استراتژیک، رتبه بندی شدند.

نتایج این پژوهش نشان داد تنظیم نرخ ارز و کنترل تورم توسط دولت، در کنار تولید محصولات منحصر به فرد و ایجاد ارتباط عاطفی با مشتری، توان رقابت پذیری شرکت را افزایش می‌دهد. صاحبان برندها نیز می‌بایست به فعالیت های سایر رقبا توجه ویژه داشته باشند و افزایش توان رقابتی محصول را در اهداف سازمانی خود لحاظ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the competitiveness of Iranian sportswear brands to enter international markets

نویسندگان [English]

 • Abolfazl farahani 1
 • مریم fallah kazemi 2
 • Alimohammad Safania 3
 • Hamid Ghasemi 4
1 professor of sport management department of payame noor university, tehran
2 Phd student , department of management ,payame noor university tehran
3 Professor of Sport Management, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Department of Physical Education, Tehran
4 Associate Professor of sport management Department of sports management in Payame Noor University
چکیده [English]

Nowadays, globalization has doubled the importance of competitiveness in the sportswear industry. Many Iranian sportswear brands are not active in international trade because of their inability to compete with foreign brands. Therefore, this research aims to identify and prioritize the factors affecting the competitiveness of Iranian sportswear brands to enter international markets.

This study used a mixed-methods (qualitative-quantitative) research design. The statistical population consisted of academics and experts active in sportswear exports. The sample included fifteen people from the first group selected by the snowball sampling method and fifteen people from the second group chosen by the purposive sampling approach. Effective factors were identified by a field study, and the conceptual model was presented after the factors were confirmed in the second round of the Delphi technique. Then, the factors were prioritized using the fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) as (1) exports, (2) brand differentiation, (3) brand equity, (4) marketing orientation, and (5) strategic orientation, respectively.

The results indicated that exchange rate regulation and inflation control by the government, along with producing exclusive products and creating emotional relations between the brand and customers, increases the firm’s competitiveness. Brand owners should also pay particular attention to competitors’ activities and incorporate product competitiveness enhancement into their organizational goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competitiveness
 • International market
 • Sportswear

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401