بررسی راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

3 استادیار مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه-ای ایران طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان آگاه به حوزة مسائل اقتصادی و مالی در ورزش بودند که سابقة علمی، شغلی و یا هر دو در خصوص اقتصاد در ورزش را دارا بودند. بر اساس انتخاب گلوله‌برفی، تعداد 13 نفر به عنوان نمونة مشخص گردیدند. در پژوهش حاضر، بـه منظـور طراحـی چـارچوب مفهـوم تحقیق از نظریة سه شاخگی کمک گرفته شد. پرسشنامة پژوهش حاضر، شامل پرسشنامة محقق ساخته بود. به منظور انتخاب بهترین راهبرد پایداری مالی در ورزش حرفه‌ای ایران از روش تاپسیس استفاده گردید. کلیة روند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار BT TopSis SoLver انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر 14 راهبرد به عنوان راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه‌ای ایران را شناسایی نمود. با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که ایجاد سامانه یکپارچه ثبت و پرداخت بازیکنان در ورزش حرفه ای کشور با ضریب 7307/0 مناسب را دارا می‌باشد. این نتایج می‌تواند در توسعة پایداری مالی و شرایط اقتصادی در ورزش حرفه-ای ایران مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 29 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401