نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین. ایران

2 Assistant Professor of Imam Khomeini International University (IKIU)

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای توسعه ورزش همگانی مبتنی بر اساس رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. برای طراحی مدل مذکور از روش‌شناسی «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. برای این منظور از بین مدیران ارشد، مسئولان امر و خبرگان بر اساس نمونه گیری نظری و انجام 14 مصاحبه و بررسی 11 سند، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و همزمان با جمع‌آوری از طریق مراحل سه گانه کدگذاری باز،‌ محوری و گزینشی تحلیل شد. سپس بر اساس نتایج تحلیل، مدل توسعه ورزش همگانی مبتنی بر رویکرد بازاریابی اجتماعی تدوین گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق راهبرد بازاریابی اجتماعی برای توسعه ورزش همگانی شامل پنج مرحله اساسی سیاستگذاری،‌ تحلیل ذینفعان، طراحی آمیخته بازاریابی اجتماعی،‌ طراحی برنامه بازاریابی اجتماعی و اجرا و ارزشیابی است. عواملی مانند مشخصات دموگرافیکی، شرایط فرهنگی و اجتماعی،‌ ویژگی های رشته ورزشی و محیط طبیعی و فیزیکی نیز بر این راهبردها اثرگذارند. بنابر یافته-های تحقیق تعیین ایده محوری مهمترین گام در برنامه بازاریابی اجتماعی است. از اینرو، بنا بر تحلیل مصاحبه‌ها "ورزش همگانی، منافع همگانی" به عنوان ایده محوری انتخاب شد. با توسعه ورزش همگانی در کشور می‌توان کاهش هزینه های درمان در کشور، تامین سلامتی جسمی و روانی، غنی سازی اوقات فراغت، جلو گیری از انحراف اجتماعی، گسترش روابط اجتماعی، دورشدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارایی و زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی را انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Marketing and Sport for all Development: A Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • ali Hemmati Afif 1
  • مرتضی anoosheh 2

1 Assistant professor. Faculty of Social Sciences.Department of Sport Sciences at Imam Khomeini International University

2 استادیار گروه علوم مدیریت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a model for sport for all development based on social marketing approach. For this the methodology of "Grounded Theory" used. information was gathered among senior managers, authorities and experts, based on theoretical sampling and 14 interviews and 11 documents. At the same time, the data were analyzed by the three stages of open, axial and selective coding. Based on the results of the analysis, the model of developing sport for all based on the social marketing approach was developed. The social marketing strategy for the development of sport for all consists of five main stages of policy making, stakeholder analysis, marketing mix design, social marketing plan design, and implementation and evaluation. Also, factors such as demographic characteristics, cultural and social conditions, sports characteristics and physical environment also affect these strategies. "SPORT FOR ALL, INTEREST FOR ALL” was chosen as a core idea. With the development of "sport for all" in the country, it is possible to reduce the costs of treatment in the country, ensure physical and mental health, enrich leisure time, prevent social deviation, expand social relations, move away from machine life, return to nature, increase efficiency and pave the way for Expected the growth of championship sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport for all
  • interest for all
  • social marketing
  • grounded theory and policy making