بازاریابی اجتماعی و توسعه ورزش همگانی: رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین. ایران

2 Assistant Professor of Imam Khomeini International University (IKIU)

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای توسعه ورزش همگانی مبتنی بر اساس رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. برای طراحی مدل مذکور از روش‌شناسی «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. برای این منظور از بین مدیران ارشد، مسئولان امر و خبرگان بر اساس نمونه گیری نظری و انجام 14 مصاحبه و بررسی 11 سند، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و همزمان با جمع‌آوری از طریق مراحل سه گانه کدگذاری باز،‌ محوری و گزینشی تحلیل شد. سپس بر اساس نتایج تحلیل، مدل توسعه ورزش همگانی مبتنی بر رویکرد بازاریابی اجتماعی تدوین گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق راهبرد بازاریابی اجتماعی برای توسعه ورزش همگانی شامل پنج مرحله اساسی سیاستگذاری،‌ تحلیل ذینفعان، طراحی آمیخته بازاریابی اجتماعی،‌ طراحی برنامه بازاریابی اجتماعی و اجرا و ارزشیابی است. عواملی مانند مشخصات دموگرافیکی، شرایط فرهنگی و اجتماعی،‌ ویژگی های رشته ورزشی و محیط طبیعی و فیزیکی نیز بر این راهبردها اثرگذارند. بنابر یافته-های تحقیق تعیین ایده محوری مهمترین گام در برنامه بازاریابی اجتماعی است. از اینرو، بنا بر تحلیل مصاحبه‌ها "ورزش همگانی، منافع همگانی" به عنوان ایده محوری انتخاب شد. با توسعه ورزش همگانی در کشور می‌توان کاهش هزینه های درمان در کشور، تامین سلامتی جسمی و روانی، غنی سازی اوقات فراغت، جلو گیری از انحراف اجتماعی، گسترش روابط اجتماعی، دورشدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارایی و زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی را انتظار داشت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401