رابطه بین تحصیلات و ازدواج دختران در ایران در دوره 1395-1385: تحلیل ثانویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در چند دهه گذشته سطح تحصیلات دختران در ایران بطور قابل‌توجهی افزایش داشته است. بطوری‌که امروزه بیش از 60 درصد دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند. هدف این مقاله بررسی اثر سطح تحصیلات بر احتمال ازدواج دختران ایرانی در سنین 25 تا 40 سال می‌باشد. روش تحقیق، تحلیل ثانویه داده‌های خام دو درصد سرشماری سال‌های 1385، 1390 و 1395 است. یافته‌ها نشان داد که اثرات نهادی و حضور در مراکز آموزشی تأثیر محسوسی در کاهش احتمال ازدواج دختران دارد. همچنین، نتایج مطالعه نشان داد رابطه غیر‌خطی بین سطح تحصیلات و احتمال ازدواج وجود دارد. در سطوح تحصیلی متوسط و دیپلم در مقایسه با سطوح تحصیلی پایین و دانشگاهی، احتمال ازدواج دختران بیشتر است. این یافته تأییدی بر نظریه برودرل و دیکمن است که بیان می‌کند تحصیلات در سطح متوسط، اثر مثبت و در سطوح پایین و بالا اثر منفی بر احتمال ازدواج زنان دارد. نتایج حاکی از آن است که اتخاذ و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خانواده‌محور به ‌‌ویژه در دانشگاه‌ها می‌تواند در افزایش اثرات نهادی و سرمایه‌ای تحصیلات بر احتمال ازداج اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between education and marriage of girls in Iran in the period 2006-2017: Secondary analysis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tanhaa 1
  • Rasoul Sadeghi 2
1 Department of Demography, University of Tehran
2 Associate professor of Demography, University of Tehran
چکیده [English]

In the last few decades, the level of education of girls in Iran has increased significantly. Today, more than 60% of students are girls. The purpose of this article is investigate the relationship between education level and marriage Possibility of Iranian girls aged 25 - 40 years. The research method is secondary analysis of the crude data of 2% of the censuses at 2006, 2011 and 2016 years. Results showed that institutional effects and attendance at educational centers have a significant effect on decreasing the Possibility of girls' marriage. Also, the results of the study showed that there is a non-linear relationship between education level and Possibility in marriage. This result is a confirmation of Broderl and Dickman's theory that discuss education has a positive effect on intermediate level and a negative effect on low and high levels on women's marriage Possibility. The results indicate that the adoption and implementation of family-oriented policies and programs, especially in universities, can reduce the institutional effects and human capital effect of education on decreasing the Possibility of girls' marriage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Girl marriage
  • education
  • Secondary Analysis
  • logistic regression

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401