رابطه بین تحصیلات و ازدواج دختران در ایران در دوره 1395-1385: تحلیل ثانویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در چند دهه گذشته سطح تحصیلات دختران در ایران بطور قابل‌توجهی افزایش داشته است. بطوری‌که امروزه بیش از 60 درصد دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند. هدف این مقاله بررسی اثر سطح تحصیلات بر احتمال ازدواج دختران ایرانی در سنین 25 تا 40 سال می‌باشد. روش تحقیق، تحلیل ثانویه داده‌های خام دو درصد سرشماری سال‌های 1385، 1390 و 1395 است. یافته‌ها نشان داد که اثرات نهادی و حضور در مراکز آموزشی تأثیر محسوسی در کاهش احتمال ازدواج دختران دارد. همچنین، نتایج مطالعه نشان داد رابطه غیر‌خطی بین سطح تحصیلات و احتمال ازدواج وجود دارد. در سطوح تحصیلی متوسط و دیپلم در مقایسه با سطوح تحصیلی پایین و دانشگاهی، احتمال ازدواج دختران بیشتر است. این یافته تأییدی بر نظریه برودرل و دیکمن است که بیان می‌کند تحصیلات در سطح متوسط، اثر مثبت و در سطوح پایین و بالا اثر منفی بر احتمال ازدواج زنان دارد. نتایج حاکی از آن است که اتخاذ و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خانواده‌محور به ‌‌ویژه در دانشگاه‌ها می‌تواند در افزایش اثرات نهادی و سرمایه‌ای تحصیلات بر احتمال ازداج اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401