ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی واحد تهران شمال

2 استاد دانشگاه علوم وتحقیقات

3 جامعه شناسی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر شهر تهران تدوین گردید. پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر رهیافت نظریه زمینه ای است. جامعه پژوهش زنان آسیب پذیر شهر تهران بوده اند که به طور داوطلبانه در طرح های اصلی شهرداری تهران در راستای بهبود شریط زندگی و ارتقاء توانمندی افراد در معرض آسیب، شرکت نموده اند که از این بین تعداد 59 نفر بر اساس روش نمونه گیری نظری به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. بر اساس نتایج تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه، ارائۀ مدل پارادایمی در قالب ابعاد 6 گانه، شامل موجبات علی (3مقوله)، پدیدۀ اصلی (1مقوله)، راهبرد (3 مقوله)، ویژگی‌های زمینه‌ای (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (4 مقوله) و پیامد (4 مقوله) بوده است. شرایط علّی مشتمل بر (مهارت های ارتباطی، شبکه حمایت خانوادگی، دسترسی به خدمات مشاوره ای)؛ شرایط زمینه ای (تجربه زیستن و تجارب مکمل)؛ شرایط مداخله گر (تحصیلات، مواجهه با خشونت خانگی، اختلاف زناشویی، الگوی روابط قدرت در خانواده)؛ راهبردها (تغییر در سبک زندگی، مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری و توازن بخشی به ساختار قدرت خانواده) و پیامدها شامل (موفقیت در حل اختلافات زناشویی، فعلیت بخشی به پتانسیل های تربیتی و اجتماعی کننده خانواده، احیاء کارکردهای عاطفی-روانی محیط خانواده و بهبود توانایی اداره و سرپرستی خانواده) بوده است. ازین رو مدیران و مسئولان امر می توانند با استفاده از مدل ارائه شده، میزان توانمندی زنان جوان آسیب دیده را بالاتر و بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effective factors on family empowerment of vulnerable young women in Tehran

نویسندگان [English]

 • Zahra sadat Moshir Estekhareh 1
 • mehrdad navabakhsh 2
 • Mostafa azkiya 3
 • Mansoor Vosoghi 3
1 North Tehran Branch
2 tenure
3 sociology
چکیده [English]

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر شهر تهران تدوین گردید. پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر رهیافت نظریه زمینه ای است. جامعه پژوهش زنان آسیب پذیر شهر تهران بوده اند که به طور داوطلبانه در طرح های اصلی شهرداری تهران در راستای بهبود شریط زندگی و ارتقاء توانمندی افراد در معرض آسیب، شرکت نموده اند که از این بین تعداد 59 نفر بر اساس روش نمونه گیری نظری به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. بر اساس نتایج تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه، ارائۀ مدل پارادایمی در قالب ابعاد 6 گانه، شامل موجبات علی (3مقوله)، پدیدۀ اصلی (1مقوله)، راهبرد (3 مقوله)، ویژگی‌های زمینه‌ای (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (4 مقوله) و پیامد (4 مقوله) بوده است. شرایط علّی مشتمل بر (مهارت های ارتباطی، شبکه حمایت خانوادگی، دسترسی به خدمات مشاوره ای)؛ شرایط زمینه ای (تجربه زیستن و تجارب مکمل)؛ شرایط مداخله گر (تحصیلات، مواجهه با خشونت خانگی، اختلاف زناشویی، الگوی روابط قدرت در خانواده)؛ راهبردها (تغییر در سبک زندگی، مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری و توازن بخشی به ساختار قدرت خانواده) و پیامدها شامل (موفقیت در حل اختلافات زناشویی، فعلیت بخشی به پتانسیل های تربیتی و اجتماعی کننده خانواده، احیاء کارکردهای عاطفی-روانی محیط خانواده و بهبود توانایی اداره و سرپرستی خانواده) بوده است. ازین رو مدیران و مسئولان امر می توانند با استفاده از مدل ارائه شده، میزان توانمندی زنان جوان آسیب دیده را بالاتر و بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها [English]

 • توانمند سازی
 • آسیب دیده
 • زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 19 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 05 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401