مطالعة ساختاری تفسیری تبلیغات الکترونیک در جهت توسعة کسب و کار در کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه ساختاری تفسیری تبلیغات الکترونیک در جهت توسعه کسب‌وکار در کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریة داده بنیاد) بود. جامعة آماری در این پژوهش شامل خبرگان و کارشناسان فروشگاه‌های اینترنتی هستند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی‌دهنده‌گان کلیدی شامل 15 نفر از خبرگان و کارشناسان فروشگاه‌های اینترنتی (برای شناسایی چارچوب مدل تبلیغات الکترونیک در کسب‌وکار کارآفرینان جوان در شرایط کرونا انتخاب‌شده‌اند و با آن‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند) با گروه‌های کانونی( به عمل آمد و مؤلفه‌ها و عوامل تبلیغات الکترونیک در کسب‌وکارهای نوظهور کارآفرینان جوان شناسایی شد. سپس الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به‌عنوان یکی از روش‌های اجماعی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی‌های فردی مخاطبان و زیرساخت‌ها در منطقه مستقل، ویژگی‌های تبلیغ، کانال‌های تبلیغ، شناخت و اعتبار برند و ایجاد ارزش به مشتری در منطقه وابسته و سرانه استفاده از نت در منطقه خودمختار قرار دارند؛ بنابراین چارچوب پیشنهادی تبلیغات الکترونیک در کسب‌وکار کارآفرینان جوان، درکی عمیق نسبت به عوامل مؤثر بر تبلیغات الکترونیک قرار می‌دهد و زمینه رشد و توسعه کسب‌وکار کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا را ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401