مطالعة ساختاری تفسیری تبلیغات الکترونیک در جهت توسعة کسب و کار در کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه ساختاری تفسیری تبلیغات الکترونیک در جهت توسعه کسب‌وکار در کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریة داده بنیاد) بود. جامعة آماری در این پژوهش شامل خبرگان و کارشناسان فروشگاه‌های اینترنتی هستند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی‌دهنده‌گان کلیدی شامل 15 نفر از خبرگان و کارشناسان فروشگاه‌های اینترنتی (برای شناسایی چارچوب مدل تبلیغات الکترونیک در کسب‌وکار کارآفرینان جوان در شرایط کرونا انتخاب‌شده‌اند و با آن‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند) با گروه‌های کانونی( به عمل آمد و مؤلفه‌ها و عوامل تبلیغات الکترونیک در کسب‌وکارهای نوظهور کارآفرینان جوان شناسایی شد. سپس الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به‌عنوان یکی از روش‌های اجماعی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی‌های فردی مخاطبان و زیرساخت‌ها در منطقه مستقل، ویژگی‌های تبلیغ، کانال‌های تبلیغ، شناخت و اعتبار برند و ایجاد ارزش به مشتری در منطقه وابسته و سرانه استفاده از نت در منطقه خودمختار قرار دارند؛ بنابراین چارچوب پیشنهادی تبلیغات الکترونیک در کسب‌وکار کارآفرینان جوان، درکی عمیق نسبت به عوامل مؤثر بر تبلیغات الکترونیک قرار می‌دهد و زمینه رشد و توسعه کسب‌وکار کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا را ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Interpretive Study of Electronic Advertising for Business Development in Young Entrepreneurs in Corona Pandemic Conditions

نویسندگان [English]

 • Maryam Nazari Montazar 1
 • Farshid Namamian 2
 • Seyed Reza Hasani 3
1 PhD student in Business Management Marketing, Kermanshah University of Science and Research, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Business Management, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Business Management, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to interpret the structural interpretation of e-advertising in order to develop business in young entrepreneurs in the corona pandemic. Current study In terms of purpose Applied And in terms of how data is collected it was a type of field research. Considering the main purpose, the research method was qualitative method (foundation data theory). The statistical population in this study includes experts and experts of online stores. Using targeted sampling method and theoretical saturation technique, key informants (including 15 experts and experts of online stores) to identify the framework of e-advertising model in the business of young entrepreneurs in selected corona Semi-structured interviews (focus group interviews) were conducted to identify the components and factors of e-advertising in the emerging businesses of young entrepreneurs, and then interpretive structural modeling was used as one of the consensus methods. The results showed that the individual characteristics of the audience and infrastructure in the independent region, advertising characteristics, advertising channels, brand recognition and credibility and creating value for the customer in the dependent region and per capita use of the net in the autonomous region. Therefore, the proposed e-advertising framework in the business of young entrepreneurs provides a deep understanding of the factors affecting e-advertising and provides the basis for the growth and development of the business of young entrepreneurs in the corona pandemic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modeling
 • internet advertising
 • Business
 • interpretive structure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401