طراحی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره مندی از استعداد های جوانان نخبه برای سازمان-های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشجو مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره‌مندی از استعدادهای جوانان نخبه برای سازمان‌های دولتی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش تحلیل محتوا و رویکرد گلیزری به‌عنوان روش تحقیق استفاده‌شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز با 20 نفر شامل تمامی خبرگان حوزه منابع انسانی در 4 سازمان دولتی اداره کل مالیاتی (سازمان استخراجی)، وزارت کشور (سازمان تنظیمی)، وزارت ارشاد (سازمان نمادین) و ادارات کل بانک ملی (سازمان توزیعی) بودند که بر اساس انتخاب هدفمند تعداد 20 نفر (5 نفر از هر سازمان) به‌عنوان نمونه آماری مشخص شدند. همه 20 نفر مورد نظر، برای شرکت در پژوهش اعلام آمادگی نمودند. روایی و پایایی کدهای به دست آمده به تأیید رسید. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با بهره‌گیری از نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای نسخه پرو استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که 36 مفهوم و 4 مقوله(کد محوری)، از مؤلفه‌های اثرگذار بر مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره‌مندی از استعدادهای جوانان نخبه برای سازمان-های دولتی ایران می‌باشد. این مؤلفه‌ها شامل ویژگی‌های فردی (در مرکز مدل)، ویژگی‌های شغلی، ویژگی‌های سازمانی و نهایتا در خارجی ترین قسمت مدل، ویژگی‌های مدیران می‌باشد. بدین معنی که مدیران سازمان‌های دولتی در مدیریت منابع انسانی در جهت بهره‌مندی از استعدادهای جوانان نخبه برای سازمان‌های دولتی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 28 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401