طراحی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره مندی از استعداد های جوانان نخبه برای سازمان-های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره‌مندی از استعدادهای جوانان نخبه برای سازمان‌های دولتی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش تحلیل محتوا و رویکرد گلیزری به‌عنوان روش تحقیق استفاده‌شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز با 20 نفر شامل تمامی خبرگان حوزه منابع انسانی در 4 سازمان دولتی اداره کل مالیاتی (سازمان استخراجی)، وزارت کشور (سازمان تنظیمی)، وزارت ارشاد (سازمان نمادین) و ادارات کل بانک ملی (سازمان توزیعی) بودند که بر اساس انتخاب هدفمند تعداد 20 نفر (5 نفر از هر سازمان) به‌عنوان نمونه آماری مشخص شدند. همه 20 نفر مورد نظر، برای شرکت در پژوهش اعلام آمادگی نمودند. روایی و پایایی کدهای به دست آمده به تأیید رسید. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با بهره‌گیری از نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای نسخه پرو استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که 36 مفهوم و 4 مقوله(کد محوری)، از مؤلفه‌های اثرگذار بر مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره‌مندی از استعدادهای جوانان نخبه برای سازمان-های دولتی ایران می‌باشد. این مؤلفه‌ها شامل ویژگی‌های فردی (در مرکز مدل)، ویژگی‌های شغلی، ویژگی‌های سازمانی و نهایتا در خارجی ترین قسمت مدل، ویژگی‌های مدیران می‌باشد. بدین معنی که مدیران سازمان‌های دولتی در مدیریت منابع انسانی در جهت بهره‌مندی از استعدادهای جوانان نخبه برای سازمان‌های دولتی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a diversity-based human resource management model in order to benefit from the talents of elite youth for Iranian government organizations

نویسندگان [English]

 • Shirin abdoli 1
 • hamed rahmani 2
 • Gholamreza memarzadeh tehran 3
1 Student of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Associate Professor of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a diversity-based human resource management model in order to benefit from the talents of elite youth for Iranian government organizations. This research has a qualitative approach and the content analysis method and Glaser approach have been used as the research method. Method of data collection, study of theoretical foundations and in-depth and open interviews with 20 people, including all experts in the field of human resources in 4 government agencies of the General Directorate of Taxation (Mining Organization), Ministry of Interior (Regulatory Organization), Ministry of Guidance (Symbolic Organization) And the general offices of Bank Melli (Distribution Organization) which were identified as a statistical sample based on the purposeful selection of 20 people (5 people from each organization). All 20 people in question announced their readiness to participate in the research. The validity and reliability of the obtained codes were confirmed. For data analysis, continuous comparison method was used during the three stages of open, axial and selective coding using MaxiCode Pro software. Data analysis showed that 36 concepts and 4 categories (core code) are among the components affecting diversity-based human resource management in order to benefit from the talents of elite youth for Iranian government organizations. These components include individual characteristics (in the center of the model), job characteristics, organizational characteristics, and finally, in the outermost part of the model, the characteristics of managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diversity-oriented human resource management
 • elite youth
 • Iranian government organizations
 • elite breeding

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 28 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401