بررسی علل گرایش مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه باهنر کرمان

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک

چکیده

بررسی علل گرایش به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان شهر کرمان در سال 1399

چکیده:

ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد مخدر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. امروزه مصرف مشروبات الکلی و گرایش به آن در جوامع مختلف و به خصوص در ایران به یک معضل تبدیل شده و شاهد کاهش سن مصرف آن در بین قشرهای مختلف جامعه بخصوص در بین نوجوانان و جوانان هستیم. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی علل گرایش مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان 29-18 شهر کرمان ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و اﺑﺰارﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻮده اﺳﺖ. حجم نمونه بر اساس میزان خطای نمونه گیری در سطح اطمینان 95 درصد تعیین شده و با خطای نمونه گیری 05/0 درصد، 400 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و از آماره‌های توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سنی اولین بار مصرف مشروبات الکلی 17 سال بوده است. همچنین از میان مجموع متعیرهای پژوهش متعیرهای پیوند افتراقی، وابستگی، تعهد، اعتقاد، الگوی کنترل و نظارت خانواده و دسترسی آسان و ارزان، رابطه معنی داری با گرایش به مصرف مشروبات الکلی داشتند.

واژه های کلیدی: مشروبات الکلی، مواد مخدر، سن، جوانان، کرمان

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401